Matja e lehtë dhe e drejtpërdrejtë e pH së letrës

Category: Industria | Tags:
Ideja fillestare për përdorimin e letrës ishte menduar kryesisht për lexim dhe shkrim, sot industria e letrës mbulon një gamë të gjerë produktesh; nga letrat e deri tek shumëllojshmëria e paketimeve.
Parametrat e cilësisë së letrës variojnë nga përcaktimi i përgjithshëm i parametrave fiziko-kimikë.
Matja e pH e letrës është e rëndësishme gjatë fazave të prodhimit dhe produktit përfundimtar.
Ideja fillestare për përdorimin e letrës ishte menduar kryesisht për lexim dhe shkrim, sot industria e letrës mbulon një gamë të gjerë produktesh; nga letrat e deri tek shumëllojshmëria e paketimeve.
Parametrat e cilësisë së letrës variojnë nga përcaktimi i përgjithshëm i parametrave fiziko-kimikë.
Matja e pH e letrës është e rëndësishme gjatë fazave të prodhimit dhe produktit përfundimtar.
Në industrinë e letrës, një matje e pH tregon stabilitetin kimik dhe qëndrueshmërinë e një letre.
Është e dëshirueshme të prodhohet letër që ka një pH neutral ose pak bazik për të ndihmuar në ruajtjen e dokumenteve, botimeve dhe veprave të rëndësishme të artit. Një letër pa acid ose alkaline është në gjendje të thithë përbërjet e dëmshme acide që formohen natyrshëm gjatë kohës. Ruajtësit e dokumenteve historike (disa prej të cilave janë shumë të vlefshme ose të pazëvendësueshme) kërkojnë një metodë të përshtatshme jo-shkatërruese për të përcaktuar pH.
Është e dëshirueshme të prodhohet letër që ka një pH neutral ose pak bazik për të ndihmuar në ruajtjen e dokumenteve, botimeve dhe veprave të rëndësishme të artit. Një letër pa acid ose alkaline është në gjendje të thithë përbërjet e dëmshme acide që formohen natyrshëm gjatë kohës. Ruajtësit e dokumenteve historike (disa prej të cilave janë shumë të vlefshme ose të pazëvendësueshme) kërkojnë një metodë të përshtatshme jo-shkatërruese për të përcaktuar pH.
pH i letrës dhe i kutive është gjithashtu e rëndësishme në industrinë ushqimore. pH i letrës dhe i kutive është gjithashtu e rëndësishme në industrinë ushqimore. Aktiviteti i agjentëve antimikrobial mund të ndryshojë shpejt me një ndryshim në pH. Testet e përputhshmërisë me pH marrin në konsideratë përbërjen e ushqimit, përbërjen kimike të agjentëve antimikrobial të përdorur dhe materialin e paketimit.
pH është gjithashtu një nga faktorët që luan një rol kyç në kohën e tharjes së printimit.
Aciditeti ose alkaliniteti varet nga procesi teknologjik i prodhimit të letrës.
pH i letrës dhe i kutive është gjithashtu e rëndësishme në industrinë ushqimore. pH i letrës dhe i kutive është gjithashtu e rëndësishme në industrinë ushqimore. Aktiviteti i agjentëve antimikrobial mund të ndryshojë shpejt me një ndryshim në pH. Testet e përputhshmërisë me pH marrin në konsideratë përbërjen e ushqimit, përbërjen kimike të agjentëve antimikrobial të përdorur dhe materialin e paketimit.
pH është gjithashtu një nga faktorët që luan një rol kyç në kohën e tharjes së printimit.
Aciditeti ose alkaliniteti varet nga procesi teknologjik i prodhimit të letrës.
Fibra celuloze ka karakter neutral pH = 7.2.
Rrëshirat natyrale (kolofoni) dhe artificiale si sulfati i aluminit japin një karakter acid.
Letra e veshur mund të ketë vlera të ndryshme pH në varësi të karakterit acid/alkalik të kimikateve të përdorura.
Shembujt:
Letër e pa veshur
pH 4,5 – 7,0
Letër e veshur
pH 4,8-10,0
pH matësi portativ HI99171 së bashku me një elektrodë pH të kombinuar HI14143 (kur zhytet në një pikë uji në sipërfaqen e kampionit), mund të përcaktojë pH-in e sipërfaqes me saktësi dhe përsëritshmëri të lartë pa e shkatërruar mostrën.

HI99171

pH metër portativ
për Letrën dhe Lëkurën
HI99171 është një matës i qëndrueshëm, i papërshkueshëm nga uji dhe i lëvizshëm i pH dhe temperaturës i krijuar posaçërisht për analizat e lëkurës dhe letrës.
Kalibrimi automatik kryhet në një ose dy pika me dy grupe buferash. Të gjitha leximet e kalibrimit dhe matjes kompensohen automatikisht për ndryshimet e temperaturës.
HI99171 përdor trupin e qelqit HI14143, elektrodë pH të përforcuar që ofron karakteristika të shumta që përmirësojnë testimin e pH për matjet e sipërfaqes.
Ekrani LCD shfaq leximet e pH dhe temperaturës, së bashku me treguesit për stabilitetin e leximit, përqindjen e baterisë dhe udhëzimet e kalibrimit.
  • Kompensimi automatik i temperaturës
  • Kalibrimi automatik me dy pika
  • Waterproof
Autori:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja