HACCP – analiza mlečnih proizvoda – prvi deo: Mleko

Category: Hrana | Tags:

Mleko

Mleko predstavlja produkt sekrecije mlečnih žlezda koje se izoluje iz domaćih životnija, bez dodatne prerade Sveže mleko ima pH od 6.5 do 6.7 na 37 ° C.

Nakon ovog procesa se mleko prerađuje. Temperatura mleka bi trebalo da se prati kroz sve faze prerade.

Pored gustine i sastava najbitniji parametri sutitracijska kiselost, aktivna kiselost i puferski kapacitet.

Titracijska kiselost bi trebalo da bude između 6,5 to 7,5°SH dok bi aktivna kiselost (pH) trebalo da bude između 6.5 do 6.7 .

Puferski kapacitet predstavlja broj molova kiseline ili baze potrebne da promeni pH za jednu jedinicu.

Temperatura je jedan od najvažnijih parametara u mlečnoj industriji. Prva kritičnatačkase javlja nakon muže mleka kada mleko treba što pre izneti iz štale i ohladiti na najnižu moguću temperaturu (poželjno na 4 ° C ili nižu) i transportovati ga. Druga kritična tačka se pojavljuje tokom mehaničke obrade mleka (filtracije, standardizacije masti, homogenizacije, deaeracije). Nakon toga mleko treba temrički obraditi (process pasterizacija T > 100°C; process sterilizacije T <100°C).

Kontrola temperature je važna zbog prevencije pojavljivanja i rasta neželjenih mikroorganizama i patogenskih bakterija u mleku koje prouzrokuju kvarenje.

Tehnologija prerade mleka je vrlo kompleksna industrijska grana i sadrži veliki broj kritičnih tačaka koje je potrebno striktno kontrolisati. Postoje jednostavna rešenja koje nudi Hanna Instruments.

Prenosivi pH metar za mleko - HI99162

HI98161

Hanna Instruments HI99162 izdržljiv, vodootporan i prenosivi Foodcare pH i temperaturni merač dizajniran namenski za mlečne analize. Automatska kalibracija se vrši u jednoj ili dve tačke sa 2 različita seta pufera. Tokom svakog merenja i kalibracije vrši se automatska kompenzacija temperature

Telo HI99162 je izgrađeno od PVDF plastike a pH elektorda oznake FC1013 nudi brojne karakteristike koje proizvođačima mleka poboljšavaju pH testiranje. Podeljeni LCD ekran pokazuje ujedno vrednosti pH, temperature, indikator stabilnosti, procenat preostale baterije i tačke u kojima je izvršena kalibracija.

. . Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom.

Profesionalni Foodcare prenosivi pH merač - HI98161

HI98161 je hrapav, vodootporni, prenosivi pH metar koji ima FC2023 Foodcare elektrodu specijalizovanu za merenje pH i temperature. Ovaj profesionalni vodootporni merač je u skladu sa IP67 stamdardom HI98161 se isporučuje u prenosivom koferu u kome se nalaze puferi, sonda, merač is vi neophodni dodaci za pH/temperaturno merenje.

FC2023 elektroda se isporučuje uz HI98161 merač koji je namenski dizajniran za merenje pH hrane. Od konusnog vrha elektrode radi lakšeg probijanja, otvorenog spoja koji smanjuje mogućnost zapušavanja i Polivinilidenfluorid (PVDF) plastičnog tela koje je rezistentno na većinu hemikalija, rastvarača uključujući natrijum-hipoholit.

FC2023 je idealna elektroda za merenje pH mleka, jogurta, mleka, sira , voća sušija. Pirinča, džema, želea, testa, sladoleda i pića.

Pored dostavljene foodcare pH elektrode, HI98161 poseduje Hanninu jedinstvenu CAL Check™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije. Nakon kalibracije, se na ekranu prikazuje stanje elektrode kao procenat od 0 do 100 %.

Režim beleženja po želji omogućava korisniku da zabeleži i sačuva do 200 uzoraka koje naknadno može da pregleda na uređaju ili prebaci na računar preko Hanna HI920015 micro USB kabla i HI92000 programa.

Mini titrator za merenje titracijske kiselosti u mlečnim proizvodima - HI84529

HI84529 jednostavan za upotrebu, brz i pristupačan automatski mini titrator dizajniran za testiranje nivoa titracijske kiselosti u mlečnim proizvodima. Zasnovano na kiselo- baznim titracijskim metodama, mini titrator koristi optimizovane pre-programirane metode analize sa moćnim algoritmom koji teterminiše kada je titracija gotova preko spezijalizovane foodcare pH elektrode.

HI84529 uključuje preciznu dozirnu pompu u stilu klipa koja dinamično podešava dozirnu zapreminu na osnovu promene voltaže. Ovaj dozirni sistem smanjuje vreme koje je potrebno za određenu titraciju dok pruža tačnu determinaciju iskorišćenog titranta

HI84529 koristi metode zasnovane na AOAC internacionalnom standard metoda za ispitivanje mlečnih proizvoda. Obe metode prijavljuju titracijsku kiselost kao procenat mlečne kiseline, konverzioni faktor se koristi za konverziju rezultata u druge dostupne jedinice. Moguće je podesiti HI84529 da zadovolji vase potrebe bilo koje analize mlečnih proizvoda.

Postoje 2 fundamentalno drugačija merenja mlečnih proizvoda: titracijska kiselost i pH.

Titracijska kiselost se izražava u različitim jedinicama zasnovanim na titracijskoj metodi koja se koristi. Svaka metoda se razlikuje po veličini uzorka i jačini NaOH koji se koristi za titraciju.

% mlečne kislenije (%l.a.): Izračunava se uzimanjem 20 mL ili 20 g uzorka zatim se dvostruko većom zapreminom razblaži dejonizovanom ili destilovanom vodom. Uzorak se zatim titruje sa 0.1 m NaOH do fenolftaleina.

Stepen kiselosti po Soxhlet Henkel-u (°SH): Izračunava se titracijom 50 mL uzorka sa 0.1 M NaOH do fenolftaleina..

Stepen kiselosti po Dornic-u (°D): Izračunava se titracijom 100 mL uzorka sa N/9 NaOH do fenolftaleina.

Stepen kiselosti po Thörner: Izračunava se razblaženjem 10mL uzorka rastvorom njegove dvostruke zapremine dejonizovanom ili destilovanom vodom. Uzorak se zatim titruje sa 0.1 M NaOH do fenolftaleina.

Automatski mešač
Ugrađeni mešač se automatski održava na 800 obrtaja u minuti za titracije u niskom opsegu i 1000 obrtaja u minuti za titracije u visokom opsegu, nezavisno od viskoziteta tečnosti koja se titruje.

Automatski potenciometrijski titrator - HI932

HI932 automatski titrator je odgovor na sve vaše titracijske potrebe. Totalno podesiv, HI932 je kompaktni titrator koji pruža tačne rezultate i intuitivno korisničko iskustvo. Merite različite parameter pomoću ovog titratora uključujući kiseline, baze, redoks i selektivne jone. Bez dodatnih troškova na programiranje Jedino što vam je potrebno da počnete da merite uz HI932 su senzor i titrant..
Višestruki tipovi titracije.
Uparen sa odgovarajućom elektrodom ovaj potenciometrijski titrator može izvršiti bilo koju standardnu titraciju uključujući pH i mV testove sa fiksiranim krajnim tačkama ili jedne ekvivaletne tačke. Titracijom mleka možemo odrediti titracijsku kiselost, kalcijum, direktno merenje kalciju, pH, soli, kalijuma i natrijuma.
Višestruki režimi merenja
HI932 ima funkcije potenciometrijskog titratora, pH metra, mV/ORP metra, or ISE metra.

HALO PVDF Foodcare pH elektroda sa Bluetooth® - FC2022

FC2022 HALO je pametna Bluetooth (Bluetooth 4.0) Foodcare pH i temperaturna elektroda izgrađena od hemijski rezistentnog PVDF materijala.

Ova elektroda ima jedinstven dizajn otvorenog spoja u kome između uzorka koji se meri i unutrašnje referentne ćelije postoji sloj elektrolita viskolena (tvrdog gela), koji ne sadrži srebro-hlorid (AgCl). Dizajn otvorenog spoja se opire začepljenju, vrh sonde je konusni što ga čini idealnim za merenje pH hrane uključujući uzorke od mleka, testa, mesa i ostale polutvrde hrane,

Sva očitavanja se direktno šalju do HI2202 edgeblu uređaja ili do kompatibilnih Apple ili Android urećđaja preko Hanna Lab aplikacije.

 

Umrežavanje na klik

Jednostavno povezivanje preko Bluetooth na Hanna Lab aplikaciju.

FC2022 je revolucionarna pH elektroda koja koristi pametnu Bluetooth (Bluetooth 4.0) bežičnu tehnologiju prilagođenu za specifičnu upotrebu. Ova elektroda poseduje brojne funkcije koje je čine idealnom za ispitivanje hrane FC2022 je pokodna za merenje uzoraka na temperaturi od 0 do 60°C.

Konusni vrh omogućava lako probijanje i direktno merenje pH čvrstih i polučvrstih uzoraka kao što su meso, sir, jogurt, mleko.

Moguće je povezati HALO pH elektrodu sa HI2202 edgeblu metrom ili kompatibilnim Apple ili Android uređajem preko Hanna Lab aplikacije.

Hanna Lab aplikacija inkorporira opciju za kalibraciju sonde u 5 tačaka koji se automatski prepoznaju.

HI700641P rastvor za čišćenje i dezinfekciju od mlečnih proizvoda (25 x 20 mL kesica)

HI700641P je efektivnan rastvor za čišćenje i dezinfekciju specijalno napravljen za čišćenje pH elektrode od mlečnih naslaga. Na eleketrodama se tokom korišćenja pojavljuju naslage koje mogu promeniti tačnost merenja i kalibracije. Hannin rastvor za čišćenje eliminiše sve nečistoće i naslage koje su ostale na površini elektrode nakon merenja mlečnih proizvoda. Hanna predlaže čišćenje elektrode nakon ipotrebe kako bi održali tačnost vaših merenja i sprečili da se spoj zapuši.

Svaka vrećica ima na sebi naznačen broj serije i rok trajanja, izrađena je od lagane folije koja osigurava svežinu prilikom svakog otvaranja. Hannina serija rastvora za čišćenje je namenski napravljena da ima rok trajanja 5 godina nakon proizvodnje ukoliko se ne otvori.

Digitalni refractometar za Brix analize hrane - HI96801

HI96801 je hrapavi, prenosivi digitalin refraktomear za hranu dizajniran za ispitivanje sastava šećera vodenih rastvora u Brix-ima. HI96801 pokazuje rezultate sa tačnošću od ±0.2% Brix-a. Korišćenje instrumenta je pojednostavljeno, sadrši dva tastera: jedno za kalibraciju destilovane ili dejonizovane vode a drugo za merenja. Svako merenje je automatski kompenzovano za variranje temperature po ICUMSA standard, vreme odziva je 1.5 sekunde. Zatvorena prizma od kremenog stakla i bunara od nerđajućeg čelika je laka za čišćenje. Samo prebrišite mekanom krpom za sledeći uzorak.

HI96801 je idealan za analize voća, energetskih piča, pudinga, sojinog mleka, sokova, marmalade i džemova. Instrument je lak za merenje sećera bilo na terenu ili u laboratoriji.

  • Dizajniran za analizu šećera u hrani
  • Algoritam kompenzacije temperature zasnovan na saharoznom rastvoru
  • 0 do 85% brix, tačnost od ± 0.2%

Indeks refrakcije

HI96801 izračunava merenja preko refrakcionog indeksa uzorka. U zavisnosti od sastava uzorka svetlost će se prelamati ili reflektovati na drugačiji način. Merenjem ove aktivnosti linearnim senzorom slike, indeks prelamanja uzorka može se proceniti i koristiti za utvrđivanje njegovih fizičkih svojstava kao što su koncentracija i gustina. Pored linearnog senzora slike, HI96801 koristi LED svetlo, prizmu i sočiva za svoja merenja.

Author: Tajana Frančić, mag.nutr.