ANALIZA NUTRIJENATA ZEMLJIŠTA

Category: Poljoprivreda | Tags:

Danas je u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji potrebna povoljna plodnost zemljišta kao glavni faktor koji utiče na prinos.

Uspešna i isplativa poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe savremene poljoprivredne tehnike, znanja i informacija o zemljištu.

Značaj analize zemljišta u biljnoj proizvodnji raste zbog rasta cena mineralnih đubriva i energenata.

Količina prinosa i njegov kvalitet je u korelaciji sistema zemljište-biljka.

Plodnost zemljišta se ne može odrediti jedanput i koristiti kao dugoročna smernica, jer plodnost zemljišta nije apsolutna vrednost. Ova vrednost se mora stalno meriti i prema dobijenim podacima daju se preporuke za đubrenje.

U praksi se najčešće improvizuje i subjektivno vizuelno (deduktivno) procenjuje, što rezultira smanjenjem prinosa i kvaliteta useva i na kraju manjom zaradom.

Azot (N), fosfor (P) i kalijum (K)su osnovni elementi potrebni biljkama.

Iz tog razloga se nazivaju makronutrijentima i glavni su obrok u ishrani biljaka.

Azot

Azot je neophodan u životu biljaka i glavni je faktor u đubrenju biljaka. Azot se nalazi u proteinima, vitaminima, hormonima, hlorofilu.

Azot je odgovoran za rast i razvoj biljaka, za rast izdanaka, za razvoj zelene biljne mase. Azot se apsorbuje iz biljaka kroz mineralizaciju organske materije i apsorbuje se iz primenjenih mineralnih đubriva. Takođe, neke biljke uz pomoć bakterija fiksiraju azot iz vazduha u zemljište. Naravno, ako imamo višak azota u ishrani biljaka, ravnoteža ishrane se narušava i biljke postaju izloženije napadu bolesti.

Fosfor

Fosfor je biogeni element koji čini sastav DNK i RNK i regulator je razmene energije ATP i ADP koji se skladišti u semenu i pupoljcima. Fosfor doprinosi formiranju pupoljaka, korena i lignifikacije.

Nedostatak fosfora se najčešće vidi kao gušenje biljaka, usporen rast i razvoj, smanjena proizvodnja, manja veličina ploda.

Fosfor u zemljištu obično nije dostupan biljkama i veoma sporo se apsorbuje iz zemljišnog rastvora. Svakako, naš cilj je da nadoknadimo nedostatak fosfora u ishrani biljaka prilagođavanjem ishrane biljaka adekvatnom količinom i racionalnim đubrenjem.

Kalijum

Kalijum nije biogeni element, ali igra važnu ulogu u mnogim fiziološkim funkcijama biljaka. Kalijum reguliše turgor biljaka i skladištenje ugljenih hidrata u biljkama. Kalijum je važan faktor za veličinu ploda, za bolji ukus ploda, pozitivno utiče na boju i miris cvetova.

Kalijuma u ​​zemljištu imamo relativno dovoljno, ali se on gubi iz zemljišta ispiranjem i erozijom, a posebno u peskovitim zemljištima nije dovoljan za rast i razvoj biljaka.

Postoje različiti načini, metode i procedure u analizi hranljivih materija, a danas je svima prioritet da u što kraćem roku dobiju tačne i proverene rezultate, jer čekanje od jedne do dve nedelje svakako znači rizik za uloženi novac.

Hanna Instruments nudi fotometar za analizu hranljivih materija u zemljištu, pomoću kojeg kupci mogu da dobiju potrebne podatke u jednom danu, ciljajući niz različitih merenja sa velikom preciznošću i brzinom.

Sparivanjem Hanna Instruments lizimetara sa fotometrom za analizu hranljivih materija u zemljištu imamo precizan i tačan alat za analizu hranljivih materija u zemljištu.

Hannin spektrofotometar irisa nudi još širi spektar rastvora zemlje, vode i hranljivih materija. U saradnji sa Hanna Instruments lizimetrima možemo kontinuirano vršiti analize jednogodišnjih ili trajnih useva i imati potpunu kontrolu ishrane biljaka u realnom vremenu u svakoj fiziološkoj fazi biljaka. Na ovaj način možete ih hraniti precizno i uravnoteženo u skladu sa njihovim trenutnim potrebama.

Razlog zašto se preporučuje kombinacija lizimetar + fotometar / lizimetar + spektrofotometar Hanna Instruments je taj što je zemljišni rastvor glavni nosilac hranljivih fitomaterijskih materijala, acidifikacije ali i svih hranljivih materija koje su ostale dostupne biljkama.

HI83900-30

Suction Lysimeter
za praćenje zemljišta u nivou korena

Usisni lizimetar HI83900 se koristi za ekstrakciju zemljišnih rastvora za hemijsku analizu hranljivih materija važnih za rast biljaka. Ovaj alat za prikupljanje uzoraka napravljen je od porozne keramičke kapice koja je povezana sa providnom cevi od 30, 60 ili 90 cm. Gumena kapilara se proteže od plastičnog šprica kroz cev i stiže do keramičkog vrha. HI83900 omogućava operaterima da lako prate nivo hranljivih materija đubriva kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalijum, sulfat, kalcijum i magnezijum.

 • Sinterovana keramička kapa
 • Dostupne su tri dužine cevi
 • Sakupljanje uzoraka na nivou korena

HI83325-02

Fotometar za analizu nutrijenata

HI83325 je kompaktan, višeparametarski fotometar za upotrebu u laboratoriji za životnu sredinu ili na terenu. Merač je jedan od najnaprednijih fotometara dostupnih sa inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i sočiva za fokusiranje kako bi se eliminisale greške usled promena u izvoru svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj merač ima 9 različitih programiranih metoda koje mere 8 ključnih parametara kvaliteta vode za hranljive materije biljaka i takođe nudi režim merenja apsorpcije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvene krive koncentracije u odnosu na apsorpciju. Parametri specifični za biljne hranljive materije uključuju kalijum, kalcijum i magnezijum. Da bi se uštedeo dragoceni prostor u laboratoriji, HI83325 se udvostručuje kao profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada jedan metar može da se koristi i za fotometrijsku i pH merenja.

HI801-02

Spektrofotometar Iris

HI801 Iris je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućava merenje svih talasnih dužina vidljive svetlosti.

Prilagodite svoje metode, izvršite širok spektar merenja i budite sigurni u svoju tačnost testiranja sa irisom.

 • Iris ima precizan izbor talasnih dužina između 340 nm i 900 nm za potpunu usklađenost i tačnost metoda koja je neophodna u industrijama kao što su profesionalne laboratorije, postrojenja za prečišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga.
 • Rezultati su dosledni i tačni bez obzira na propusnost sa visokokvalitetnim i jedinstveno dizajniranim optičkim sistemom.
 • Opcije prilagođavanja uključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene krive kalibracije i metode.

Parametri koji se mogu meriti spektrofotometrijskim metodama:

 • Amonijak
 • Kalcijum
 • Gvožđe
 • Magnezijum
 • Nitrat
 • Fosfat
 • Kalijum
 • Sulfat

Uprkos navedenim parametrima, koji su toliko važni u analizi zemljišta i vode, postoji više od 90 drugih parametara koji se mogu meriti na našem spektrofotometru irisa.

Sva merenja koja se vrše pomoću fotometara i spektrofotometara HANNA Instruments se izvode iz vodenog rastvora zemlje i reagenasa koji su prilagođeni svakom ciljanom parametru.

Povrtari, cvećari, voćari, vinogradari i poljoprivrednici imaju prednost da određene segmente svojih parcela i površina mogu đubriti na odgovarajući način prema kulturi i sorti, čime štede na đubrivima i maksimiziraju profit, očekivani prinos i kvalitet

Hanna Instruments je pratilac farmera u „zelenoj fabrici“ na otvorenom iu zaštićenom području.

Subscribe to our Newsletter