Da li je automatski titrator pravo rešenje za vašu laboratoriju?

Category: Laboratorija | Tags:

Sa automatskim titratorom možete uštedeti vreme i značajno smanjiti količinu hemikalija koje se koriste u vašoj laboratoriji, u poređenju sa početnim troškovima i troškovima održavanja.

Da li Vam je potrebna pomoć?

Titracija je tehnika koja se često koristi u različitim analitičkim laboratorijama. Ovo je tip volumetrijske analize gde se reagens poznate koncentracije (titrant) postepeno dodaje uzorku sa nepoznatom koncentracijom analita. Tačka u kojoj se dodaje tačno dovoljno titranta da reaguje stehiometrijski sa analitom naziva se ekvivalentna tačka. Pošto je tačka ekvivalencije teorijska, u praksi određujemo krajnju tačku. Koncentracija analita se izračunava iz zapremine titranta koji se koristi da se postigne krajnja tačka. [1]

Titrant se dodaje uzorku iz birete (staklene cevi sa graduisanom skalom) dok se ne postigne krajnja tačka. Ovo se može utvrditi posmatranjem promene boje indikatora ili potenciometrijski (praćenje promene potencijala između para elektroda). [1]

Slika 1: Ručna titracija koja zahteva našu punu pažnju

Umesto ručnog dodavanja titranta i određivanja krajnje tačke, možete olakšati svoj posao korišćenjem automatskog titratora koji će automatski dodavati i beležiti zapreminu titranta dok se krajnja tačka (takođe automatski) ne odredi.

Hanna Instruments automatski potenciometrijski titratori (HI932 i HI931)može detektovati krajnju tačku potenciometrijski (sa pH, ORP ili jonoselektivnim elektrodama) ili fotometrijski (sa HI90060k fotometrijskim elektrodama).

HI931

Automatski potenciometrijski titrator

Automatski titrator HI931 je odgovor na vaše namenske potrebe za titracijom.

Potpuno prilagodljiv, HI931 pruža precizne rezultate i intuitivno korisničko iskustvo, sve u kompaktnom pakovanju.

Titrirajte za razna merenja pritiskom na dugme, uključujući kiseline, baze, redoks i selektivne jone.

Nema dodatnih nadogradnji programiranja za kupovinu. Jedine stvari koje su vam potrebne da počnete da koristite HI931 su senzor i titrant.

 • Mali otisak tako da možete u potpunosti da optimizujete svoju radnu površinu.
 • Dozirna pumpa od 40.000 koraka bez premca za male količine titranta koja vam pomaže da postignete veoma preciznu krajnju tačku za veću konzistentnost.
 • Fleksibilnost za skladištenje do 100 metoda.
Slika 2: automatska titracija koja nam omogućava da već budemo fokusirani na sledeći korak. Koji Vam je potreban?

Sledeći tipovi titracija se mogu izvesti sa
Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments:

 • kiselo-bazne titracije korišćenjem pH elektrode (npr. HI1048B),
 • redoks titracije korišćenjem ORP elektrode (npr. HI3148B),
 • kompleksometrijske titracije korišćenjem ISE (npr. Ca-ISE, Cu-ISE),
 • argentometrijske titracije pomoću srebrne elektrode (HI5148B),
 • nevodene titracije koristeći modifikovanu pH ili ORP elektrodu (HI1049B, HI3149B),
 • titracije, gde je krajnja tačka određena indikatorom, korišćenjem fotometrijske elektrode (serija elektroda HI90060Ks).

U kojim slučajevima bi imalo smisla investirati u automatski titrator?

Pogledajmo neke činjenice koje vam mogu pomoći da odlučite.

1 - Početna investicija

Za ručnu titraciju potrebna je bireta sa zapornom slavinom, staklene čaše, titrant i indikator. Cena takve opreme može biti manja od 100 evra (ne uključujući osnovnu laboratorijsku opremu kao što je analitička oprema, volumetrijsko staklo, itd.). Ovo podešavanje se može nadograditi korišćenjem odgovarajuće elektrode, temperaturne sonde, magnetne mešalice i mV metra umesto indikatora (potenciometrijsko određivanje krajnje tačke). Troškovi bi se u ovom slučaju povećali za 1000-2000 evra.

Automatsko doziranje titranta i određivanje krajnje tačke može koštati između 5500 i 30000 evra. Cena zavisi od stepena automatizacije koji je potreban, broja dozirnih pumpi, tipa i broja elektroda i drugih mogućnosti titratora (povezivanje metoda, broj krajnjih tačaka, potreba za povratnim titracijama itd.). Kao minimum, potrebni su glavni titrator, dozirna pumpa, bireta, odgovarajuća elektroda, temperaturna sonda, mešalica, čaše i titrant.

Slika 3: Automatski potenciometrijski titrator HI932 Hanna Instruments sa dve pumpe i birete može da izvrši povratne titracije ili dve različite titracije jednu za drugom.

HI932

Napredni automatski potenciometrijski titrator

Napredni automatski titrator HI932 je odgovor na vaše potrebe napredne titracije. Titrirajte za različite objavljene metode pritiskom na dugme, kao i izvršite direktna merenja i povratne titracije za složene uzorke.

 • Ukupan kiseli broj (TAN)
 • Ukupan osnovni broj (TBN)
 • ASTM D664
 • ASTM D2896
 • ASTM D4739
 • ASTM D3227
 • ASTM D1159
 • Salts & Surfactants

Instaliranje i rad automatskog titratora u početku može biti teško.

U Hanna Instruments nudimo instalaciju i obuku kako bismo vam pomogli da počnete.

2 - Održavanje

Pored početnih troškova kupovine, važno je imati na umu da automatski titrator zahteva održavanje. Ako se ovo zanemari, kvalitet rezultata će biti smanjen i može doći do nepopravljivog oštećenja pumpe ili glavne jedinice.

U zavisnosti od vrste titranta, cev za aspiraciju, cev za doziranje i biretu treba zameniti jednom godišnje ili jednom u dve godine.

Elektroda mora biti pravilno održavana (dopunjavanje elektrolita, kondicioniranje itd.) i ima određeni vijek trajanja. U zavisnosti od vrste elektrode, potrebno je zameniti je svake godine do tri godine, u zavisnosti od vrste elektrode. Takođe se preporučuje kalibracija analogne ploče jednom godišnje.

Sa konvencionalnom ručnom titracijom pomoću indikatora, troškovi održavanja su minimalni. Ako je krajnja tačka određena potenciometrijski, elektroda se mora održavati i zameniti po potrebi (kao u automatizaciji).

Naši tehničari mogu da pripreme plan usluga održavanja koji će obezbediti sigurnost i tačne rezultate.

3 - Vreme i broj uzoraka

Važno pitanje kada se odlučujete za automatski titrator je koliko titracija treba da uradimo u datom vremenu i koliko vremena želimo da uštedimo za drugi rad u laboratoriji.

Automatske titracije se mogu obaviti za manje od tri minuta. Jednostavnim pritiskom na dugme “START“, automatski titrator će započeti titraciju. U međuvremenu možemo da radimo i druge poslove u laboratoriji (kao što je priprema sledećeg uzorka), a kada se vratimo, rezultati će nas čekati na displeju.

HI932 Automatski Potenciometrijski može biti povezansa HI922 Autosamplerom za analizu do 18 uzoraka uzastopno.

Slika 4: Automatski potenciometrijski titrator HI932 povezan sa HI922 autosamplerom. Dalja automatizacija dodavanja reagensa, nivelisanja uzoraka i uklanjanja otpada moguća je uz dodatak (do tri) peristaltičke pumpe.

Međutim, ručne titracije zahtevaju našu punu pažnju. Nakon dodavanja svake kapi, moramo pažljivo utvrditi da li se pojavila prava boja i ako preteramo sa titriranjem, ceo proces se mora ponoviti, što rezultira nepotrebnim gubitkom vremena. Samo najiskusniji laboratorijski tehničari mogli bi da se takmiče sa automatskim titratorom.

Štaviše, automatski titrator nam štedi posao na izračunavanju rezultata. Svaka metoda ima sačuvanu jednačinu titracije i rezultati će biti prikazani odmah nakon što se titracija završi. U slučaju ručnog potenciometrijskog određivanja, izračunavanje krajnje tačke (maksimum prvog izvoda/nula drugog izvoda) će potrajati dosta vremena.

HI922

Autosampler

HI922 Autosampler vam omogućava da proširite svoje mogućnosti rukovanja uzorcima. Autosampler je napravljen da se koristi sa HI931 i HI932 automatskim sistemom za titraciju i oni se direktno povezuju.

Hemijski otporne pumpe
Na HI922 možete povezati do tri peristaltičke pumpe. Ove pumpe se mogu koristiti za dodavanje reagensa, nivelisanje uzoraka ili uklanjanje otpada. Sve komponente pumpi su hemijski otporne.

Optička IR detekcija čaše
Optički infracrveni (IR) zrak se koristi za otkrivanje prisustva i odsustva svake čaše. Možete programirati HI922 da rukuje čašom koja nedostaje kako smatrate prikladnim; možete preskočiti čašu koja nedostaje, pauzirati sekvencu ili zaustaviti sekvencu titracije.

Automatski titrator će ovo poslednje odrediti mnogo brže i mnogo preciznije.

4 – Tačnost i ponovljivost

Sledeći izvori grešaka moraju se uzeti u obzir pri ručnim titracijama:

a) Tačno očitavanje nivoa titranta – prilikom očitavanja zapremine titranta, vaše oko treba da bude na istoj visini kao i vrh tečnosti. Ako ne, očitavanje će izgledati veće ili niže nego što zaista jeste. Ova greška se zove „paralaksa“. [1]

b) Subjektivna percepcija boje u slučaju indikatorskih titracija – ručno dodavanje titranta mora biti zaustavljeno na određenoj nijansi boje (na primer veoma svetlo roze u slučaju fenolftaleina). Pošto svaki operater vidi boju drugačije, rezultati će biti različiti za svakog operatera. Uzorci u boji mogu dodatno zakomplikovati naš rad.

c) Niska rezolucija konvencionalnih bireta (0,1 mL – 0,2 mL) – niska rezolucija birete utiče na tačnost konačnog rezultata. U slučaju ručnog potenciometrijskog određivanja, dobijeni grafik će imati nekoliko tačaka i izračunavanje maksimuma prvog izvoda (preko nule drugog izvoda) može dati nepouzdane rezultate.

Slika 5: Fotometrijske elektrode Hanna Instruments serije HI90060Ks mogu se koristiti za automatizaciju titracija pomoću indikatora.
Slika 6-7-8: Primer je određivanje ukupne tvrdoće pomoću eriohrom T indikatora. HI900601 merenjem apsorbancije na 525 nm precizno će otkriti kada se boja promeni iz ružičaste u plavu.

Sa automatskim titratorom ovi problemi se mogu zaboraviti. Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments koriste neuporedivu klipnu pumpu sa 40.000 koraka, što znači da je moguće dozirati 1/40.000 zapremine birete (za biretu od 25 mL to je 0,00625 mL).

Mali dodaci titranta nam omogućavaju da dobijemo grafik visoke rezolucije, pa stoga proračun krajnje tačke može biti precizan i pouzdan. Štaviše, uskladištene metode i elektrode održavaju rezultate istim, bez obzira ko radi titraciju.

Želite da pratite svoj SOP koji zahteva upotrebu indikatora i da i dalje automatizujete?

Sa fotometrijskim elektrodama serije HI90060Ks nema subjektivnosti, otkrivanje promene boje je tačno i ponovljivo uz minimalno održavanje.

5 - Potrošnja hemikalija

Ručna titracija se mora ponoviti mnogo puta da bi se postigao pouzdan rezultat. Kao što je ranije rečeno, teško određivanje krajnje tačke može dovesti do prevelike titracije. Zbog toga će se potrošiti više hemikalija i takođe je potreban veći uzorak.

Nakon inicijalne optimizacije metode (uz pomoć naših tehničara) na automatskom titratoru više nema straha od niske tačnosti rezultata, preteranog titriranja i trošenja skupih hemikalija.

6 – Čuvanje podataka i dostupnost

Ručne titracije takođe zahtevaju ručno pisane izveštaje. Kada moramo da izvršimo veliki broj titracija, veća je mogućnost da dođe do grešaka i zabune u našim beleškama. Takođe je važno uzeti u obzir koliko informacija treba da imamo dostupno o našim titracijama.

Sa ručnom titracijom, jedini podatak koji dobijate je zapremina titranta ili ako to radite potenciometrijski, grafikon niske rezolucije.

Nakon svake titracije na automatskom titratoru, biće sačuvan izveštaj o titraciji koji uključuje datum i vreme, metod, veličinu uzorka, zapreminu korišćenog titranta, trajanje titracije i grafikone sa svim detaljima (V(titrant), mV, mV/mL , T, t).

Potenciometrijski titratori HI932 i HI931 mogu da skladište do 100 metoda i 100 izveštaja o titraciji sa svim potrebnim GLP informacijama, čineći skladištenje, organizaciju i sledljivost podataka mnogo lakšim u laboratoriji.

Slika 9: Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments imaju lako dostupan USB-port.

Rezultati i metode se mogu preneti na USB-stik, računar ili direktno odštampati.

Dostupnost i bezbedno skladištenje svih ovih podataka može biti posebno korisno u laboratorijama koje treba da izveštavaju o rezultatima.

ZAKLJUČAK

⇛ Da li vam je potrebna visoka tačnost i ponovljivost?

⇛ Da li vam je potrebno bolje upravljanje podacima u vašoj laboratoriji?

⇛ Da li želite da uštedite vreme i resurse?

Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili potvrdno, imalo bi smisla razmisliti o ulaganju u automatski titrator.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@hannaservice.eu.

HI90060x

Serija fotometrijskih elektroda

Sve Hanna fotometrijske elektrode imaju isti dizajn, ali se razlikuju u talasnoj dužini svetlosti koja se koristi za fotometrijsku analizu.

HI900601

mV Range
10 to 1100 mV
Talasna dužina
@ 525 nm
LED boja
zelena LED

HI900602

mV Range
10 to 1100 mV
Talasna dužina
@ 625 nm
LED boja
crvena LED

HI900603

mV Range
10 to 1100 mV
Talasna dužina
@ 590 nm
LED boja
narandžasta LED

HI900604

mV Range
10 to 1100 mV
Talasna dužina
@ 470 nm
LED boja
plava LED

Hanna Fotometrijski Elektrode

za upotrebu sa našim automatskim potenciometrijskim titratorima

ČLANAK: Petrohemijska industrija – Određivanje TAN i TBN fotometrijskim sondama

SOURCES:

[1] Harris, Daniel C., QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS Eighth Edition. New, York, W. H. Freeman and Company, 2010

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter