Direktno EC merenje u zemlji kada god Vam je potrebno: HI98331

Category: Poljoprivreda | Tags:

Precizno određivanje EC zemljišta nikad nije bilo lakše.

Merač HI98331 za direktno merenje u zemlji je pogodan alat za korišćenje ne samo u zemljištu, već i u medijumima kao što je kamena vuna. Ovaj vodič će Vam objasniti kako da interpretirate rezultate. Na taj način želimo da otklonimo sve zabune ukoliko ste ih imali usled prethodnih mdfdnjy EC (električne provodljivosti) zemljišta drugim metodama.

Sposobnost testiranja električne provodljivosti

Kada koristite HI98331 EC Merač za direktno merenje u zemljištu važno je imati na umu da će sadržaj vlage u tlu / medijumu značajno uticati na izmerenu vrednost električne provodljivosti. Da bi se osiguralo tačno merenje, preporučuje se očitavanje kada je vlaga tla blizu kapaciteta polja. Kao opšte smernice, ovo optimalno vreme merenja je otprilike 15 minuta po završetku navodnjavanja. Zemljište / medijum će ostati na odgovarajućem nivou vlage skoro sat vremena; zavisno od medijuma i količine drenaže koju pruža. Period od 15 minuta omogućava vreme da se voda iscedi iz većih pora (prostora) u medijumu i nešto vazduha koji uđe, što izjednačava sadržaj vlage za stalno očitavanje

Napomena: Preporučuje se da se preduzmu 3 merenja i uzme njihov prosek. EC nije homogena kroz ceo medijum. Važno je obratiti pažnju i na dubinu koju merite. Održavajte je konstantnom tokom svih merenja.

Različita zemlja, mešavine tla i medijumi za rast bez zemlje zadržavaju različite količine vlage. Kamena vuna, tresetna mahovina i kokosovi orasi zadržavaju više vode. U međuvremenu, zemlja koja se meša sa više borove kore, perlita i peska drži manje vode. Količina vode koju medij zadržava u kapacitetu polja će uticati na vrednost EC ako se meri HI98331. Što je veća razlika u kapacitetu zadržavanja vode, to je teže uporediti direktna EC merenja više medijuma. Na primer, upoređivanje merenja od kocke kamene vune do peščane ilovice iz polja.

Direktna merenja EC u zemljištu takođe će se razlikovati od ekstrakta zasićenih podloga, razblaživanja 1: 2 (mešavina) i rezultata ispitivanja ispitivanja. Postoje kompleksne formule za pretvaranje rezultata između ovih metoda ispitivanja, ali odnos je linearan samo ako se testira tačno ista zemlja ili medijum bez zemlje.

Naponema: HI983314 meri u mS/cm. dS / m, mS / cm, mmhos / cm, i EC se upotrebljavaju naizmenično kada se odnose na merenja saliniteta podloge.
1 decisiemens na metar (dS/m) = 1 milisiemens na cm (mS/cm) = 1 EC = 1 mmhos/cm

Mnogi uzgajivači traže listu tolerancija biljnog saliniteta kako bi uporedili njihove rezultate. Uzgajivači bi ih mogli koristiti kao smernicu sa sledećim ograničenjima: na merenja EC zemljišta utiču sadržaj vlage, sastav zemljišta i metoda ispitivanja … brojevi na ovim listama verovatno se neće podudarati s Vašim rezultatima bez tumačenja. Na primer, merenja u ovoj listi tolerancije saliniteta uzetoj metodom ekstrakta zasićene podloge i testirano je zemljište. Fini pesak iz polja. Ta merenja će biti uporediva samo sa direktnim merenjima EC zemljišta koja su uzeta sa HI98331 ako merite isti ili sličan tip zemljišta (peščana ilovača) i koristite formulu konverzije ili tabelu upoređivanja metoda ispitivanja.

Rezultati različitih metoda merenja mogu se brzo i grubo uporediti koristeći sledeću tabelu sve dok su uzorci medijumaa slični u sastavu. Direktna merenja sa HI98331 najbliža su rezultatima 1: 2 na ovoj tabeli i često su nešto niža.

Ovaj grafikon koji je pripremio dr Douglas Cok na UMass-u upoređuje rezultate EC iz tri metode ispitivanja.
1:2 SME Izlivanje Indikacija
0 do 0.03 0 do 0.8 0 do 1.0 Veoma nisko
0.3 do 0.8 0.8 do 2.0 1.0 do 2.6 nisko
0.8 do 1.3 2.0 do 3.5 2.6 do 4.6 Normalno
1.3 do 1.8 3.5 do 5.0 4.6 do 6.5 Visoko
1.8 do 2.3 5.0 do 6.0 6.6 do 7.8 Veoma visoko
>2.3 >6.0 >7.8 Ekstremno

Na primer, očitavanje 5,0 mS / cm korišćenjem MSP (zasićenog medijuma ekstrakta) metode za merenje fine peščane ilovače bilo bi otprilike povezano sa očitanjem od 1,8 mS / cm pomoću HI98331 za merenje istog ilisličnog sastava tla.

Dakle, šta ovo uopšte znači?

Najbolje je da zaboravite da upoređujete rezultate sa listama i tabelama. Možda će biti potrebno mnogo vremena ili nije moguće pronaći podatke o vašem specifičnom sastavu tla ili medijumu bez zemlje. Vaša poređenja i konverzije će biti grube pre nego što se ukažu u nekvantifikovane varijable, poput genetike i ekoloških razlika. Odgovor je jednostavno izradite svoj set podataka!

Prikupljanjem nedeljnih podataka uzgajivači sa HI98331 mogu povezati vizuelne znakove zdravlja biljaka sa direktnim podacima merenja EC. Jednom kada se ovi podaci steknu, salinitet se može održavati bez potrebe za oslanjanjem na vizuelne signale biljaka. Jedino HI98331 merenja su Vam potrebna.

Kada je biljka vidljivo pod stresom od visokog saliniteta, šteta je načinjena i biljka neće moći da dostigne svoj puni potencijal na vreme za berbu ili prodaju. Korištenjem HI98331 uzgajivači mogu održavati zdravu zonu korena i ispraviti probleme sa slalinitetom pre nego što se ošteti koren biljke, imuni sistem i na kraju desi zastoj rasta.

HI98331 je posebno koristan za stakleničke i plasteničke uzgajivače. Medijumi u kojima u tim objektima često imaju obilnu drenažu što omogućava proizvođaču da brzo smanji salinitet po potrebi. To se postiže ispiranjem sa malo slane vode ili znatno nižom koncentracijom đubriva.

Pomoću alata kao što suHI98331 EC merač za direktno merenje u zemljiiHI99121pH merač za direktno merenje u zemlji, uzgajivači mogu biti u toku sa kritičnim pH i EC vrednostima i preduprede svaku štetu pre nastanka.

Subscribe to our Newsletter