Drage biljke pratiću svaki vaš udisaj!

Category: Poljoprivreda | Tags:

Da li je potreban biljkama kiseonik kako bi preživele?

Odgovor je vrlo jednostavan: DA!
Biljkama je potreban kiseonik kako bi preživele, a ćelije biljaka neprestano koriste kiseonik. U određenim uslovima, biljne ćelije imaju potrebu za unošenjem veće koncentracije kiseonika iz vazduha nego što su same sposobne da proizvedu.

Znamo da su biljke sposobne da proizvode kiseonik fotosintezom, ali zašto je biljkama uopšte kiseonik potreban?

Razlog je u tome da biljke dišu, jednako kao i sisari, uključujući i ljude.

Respiracija ne podrazumeva samo “disanje”. To je proces koji koriste sva živa bića za oslobađanje energiju koju koriste u svojim ćelijama. Respiracija kod biljaka je poput obrnute fotosinteze: umesto dobijanja energije proizvodnjom šećera i oslobađanja kiseonika, ćelije biljka oslobađaju energiju za vlastitu upotrebu razgradnjom šećera i iskorišćavanjem kiseonika. Životinje unose ugljene-hidrate putem hrane koju jedu i njihove ćelije kontinuirano oslobađaju energiju deponovanu u hrani kroz respiraciju. Biljke, s druge strane, stvaraju vlastite ugljene hidrate kroz proces fotosinteze i njihove ćelije respiracijom troše te iste ugljene hidrate. Kiseonik je esencijalan za biljke jer je zbog njega proces respiracije efikasniji (poznato kao aerobno disanje).

Ćelije biljaka neprestano vrše respiraciju. Kada su listovi osvetljeni, biljke proizvode vlastiti kiseonik. Ali, kada ne postoji pristup svetlu, na primer noću, većina biljaka vrši intenzivniju respiraciju nego fotosintezu i upravo zato moraju uzimati više kiseonika nego što ga mogu proizvesti.

Takođe je potreban kiseonik korenju, semenima i ostalim delovima biljke koji ne vrše fotosintezu. To je deo razloga zbog kojeg se korenje može “udaviti” u preplavljenom tlu.

Mogu li biljke živeti bez kiseonika?

Možete li Vi? Ne.

  Je li moguće da biljke prežive samo na kiseoniku koji proizvode tokom fotosinteze? Zapravo je moguće da prežive neko vreme bez kiseonika kada respiracija premaši fotosintezu, to dovodi biljke u stanje stresa.

FOTOSINTEZA 1 na 1

Svesni smo kako se odvija fotosinteza i način na koji biljke proizvode kiseonik. S obzirom da je opšte poznato da biljke tokom ovog procesa unose ugljen-dioksid i oslobađaju kiseonik u atmosferu, možda je iznenađujuća činjenica da je biljkama potreban kiseonik kako bi preživele.

Pojednostavljeno, u procesu fotosinteze, biljke uzimaju CO2 (ugljen-dioksid) iz vazduha i kombinuju ga s vodom koja se apsorbuje kroz korenje. One koriste energiju sunčeve svetlosti za pretvaranje sastojaka u ugljene hidrate (šećere) i kiseonik i oslobađaju dodatni kiseonik u atmosferu.

6CO2+ 6H2O + sunčeva svetlost→ C6H12O6(šećeri) + 6O2

Upravo zato su šume pluća naše planete i one su glavni izvor kiseonika u atmosferi, te mogu pomoći u održavanju niske koncentracije CO2 u atmosferi.

Dakle, šta je zapravo rastvoreni kiseonik?

Rastvoreni kiseonik se odnosi na koncentraciju slobodnog, nevezanog kiseonika prisutnog u vodi i ostalim tekućim vodama. To je važan parametar u proceni kvaliteta vode zbog uticanja na organizme prisutne u vodi. Nevezani kiseonik ili slobodni kiseonik (O2) je kiseonik koji nije vezan ni za jedan drugi element. Rastvoreni kiseonik je prisutan u obliku slobodnih O2 molekula u vodi. Vezani molekuli kiseonika u vodi (H2O) nalaze se u vezanom obliku i ne ubrajaju se u koncentraciju rastvorenog kiseonika. Pokušajte da zamislite da se molekuli slobodnog kiseonika rastvaraju u vodi na isti način kao što se to događa sa solima i šećerima kada se mešaju.

Na koncentrciji od oko 5 mg/L rastvorenog kiseonika, voda za navodnjavanje se smatra marginalno prihvatljivom za zdravlje biljaka. … Ako postoji značajan manjak rastvorenog kiseonika, ispod 0,5 mg/L, voda je anoksična. Nijednabiljka ili životinja ne može preživeti u anoksičnim uslovima.

Šta utiče na rastvoreni kiseonik?

Pritisak – atmosferski i hidrostatičkic

• Temperatura
• Salinitet
• Vlažnost

Kako možemo izmeriti rastvoreni kiseonik, skraćeno D.O.?

 •  Stoni merači
 •  Prenosni merači
 •  Procesna kontrola

Prenosni D.O. merači

Prenosni merači omogućavaju dovođenje mernog instrumenta do uzorka. Hanna Instruments nudi prenosne merače s karakteristikama i performansama stonih merača.

Ako želite da zakoračite u budućnost, zaboravite prošlost, a ako želite da dobijete merenja, bolje je da ih izračunate brzo.

Spasite se gnjavaže, odaberite optičko merenje!

HI98198 prenosivi optički merač rastvorenog kiseonika (opdo) korak ka budućnosti koji vam je sada potreban!

HI98198

Optički merač rastvorenog kiseonika

HI98198 koristi luminiscentnu optičku metodu za merenje rastvorenog kiseonika u vodi i otpadnim vodama.

Ovaj profesionalni, vodootporni merač u skladu je sa IP67 standardima i meri:

 • DO
 • Atmosferski pritisak
 • Pritisak
 • BKP
 • Temperaturu

HI98198 je opremljen sa digitalnom optičkom sondom, Smart Caps-om sa ugrađenim RFID čitačem u prilagođenom termoformiranom robusnom koferu sa priborom.

Prednosti: HI98198 optički merač rastvorenog kiseonika ima mnoge prednosti u odnosu na ostale galvanske i polarografske merače rastvorenog kiseonika. Za ovaj merač se koristi HI764113 robusna optička sonda rastvorenog kiseonika za merenje rastvorenog kiseonika i ona ima sledeće prednosti:

 • Bez membrana
 • Bez elektrolita
 • Bez potrošnje kiseonika
 • Ne zavisi od protoka i minimalne brzine protoka
 • Brza i stabilna očitavanja
 • Minimalno održavanje

HI98193

Vodootporni prenosni merač
rastvorenog kiseonika i merač BKP-a

HI98193 je robustan, prenosni merač rastvorenog kiseonika (DO) namenjen za zahtevne primene. Ovaj profesionalni, vodootporni merač u skladu je sa IP67 standardima i meri DO, barometarski pritisak, BPK i temperaturu. HI98193 se isporučuje u kompletu sa svim dodacima za obavljanje DO merenja upakovnu u izdržljivoj torbi.

HI9146

Prenosni merač rastvorenog kiseonika
HI9146 je robusan, prenosivi merač rastvorenog kiseonika dizajniran na način da pruži laboratorijsku preciznost i tačnost u surovim sredinskim i industrijskim ulovima. Ovaj merač nudi mnoge prednosti uključujući automatsku kalibraciju, automatsko otkrivanje krajnjih tačaka, kompenzaciju temperature i salinitet. HI9146 je opremljen sa polarografskom sondom, PTFE membranama, rastvorom elektrolita za punjenje u robusnom koferu.

Rastvoreni kiseonik u hidroponskim rastvorima nutrijenata

Ako imate ili planirate hidroponski način uzgoja ili ste neprestano znatiželjni i željni novih saznanja, došli ste na pravo mesto!

U hidroponskom sistemu uzgoja podrazumeva se okruženje bez tla i dobijanje svih bitnih hranjivih sastojaka iz hranjivih rastvora. Ovi hranjivi rastvori se pomno prate zbog pH, EC/TDS i koncentracija specifičnih nutrijenata. Međutim, jedan od parametara koji se često zanemaruje je kiseonik.

Kiseonik je esencijalan za razvoj zdravog korenskog sistema kako za aerobno disanje korena, tako i za potporu zajednici korisnih aerobnih bakterija u području korena.

Nedovoljna koncentracija kiseonika u korenju će dovesti do smanjenog razvijanja korenja, limitirane apsorpcije nutrijenata i povećane populacije neželjenih bakterija i gljivica, što rezultira stresom biljaka.

Hidroponski sistemi se mogu graditi i projektirati na razne načine, ali neki od najzastupljenijih uključuju:

 • kultura duboke vode gde su koreni uronjeni u hranljivi rastvor;
 • sistemi aeroponike, gde koreni rastu u vazduhu i zamagljuju se hranljivim rastvorom;
 • NFT; tehnika hranljivog filma, gde su sami krajevi korena u dodiru s površinom navlaženom hranljivim rastvorom;
 • kap po kap ili pasivni sistem za navodnjavanje, gde biljni koreni rastu u inertnim medijumima poput treseta, kamene vune ili perlita, a hranjivi rastvor polako kaplje kroz njih.

U vrstama sistema u kojima je korenje uronjeno, aeracija hranljivog rastvora je neophodna kako bi se osigurao zdrav razvoj korena.

Preporučuju se koncentracije rastvorenog kiseonika (DO) od 5 mg/L i više, jer su koncentracije ispod ove štetne i mogu biti fatalne za biljke.

Međutim, koncentraciju DO od 5 mg/L teško je održavati u životnoj sredini staklenika. Kako se temperatura vode povećava, rastvorljivost kiseonika opada. Povišene temperature u staklenicima rezultiraju niskom rastvorljivošću kiseonika,

kao i većom respiracijom korena i potrošnjom kiseonika. Koncentracije DO veće od 5 mg/L mogu se održavati aeracijom. Aeracija se može postići upotrebom vazdušnih pumpi i difuzatora kiseonika, dodavanjem hemikalija poput vodonik peroksida, ozona ili fizički, brzim mešanjem.

Da li je moguće povećati koncentraciju rastvorenog kiseonika u hidroponskom sistemu?

Da! Količinu dostupnog kiseonika u hidroponskom sistemu možete povećati obezbeđujući dobru aerisanost u korenskoj zoni biljaka. Jedan od načina da se to učini je upotreba uzgajajućih medijuma poput kamenja, perlita ili kokosovih treseta.

Procesom prezasićenja vode za navodnjavanje do 10 mg/L DO vazdušnom pompom možete osigurati održavanje D.O. na koncentraciji od 5 mg/L ili više nakon dodavanja hranljivih sastojaka i hranljivih rastvorima kroz kap-po-kap navodnjavanje vašeg staklenika.

Da li je voda obogaćena kiseonikom dobra za biljke?

Hiper-oksigenizacijavode za navodnjavanje ima brojne prednosti

Hiper-oksigenacija takođe povećava toleranciju biljaka na soli i salinitet. Hiperoksigenizovana voda povećava unos hranjivih sastojaka i učestalost razmene što poboljšava i podstiče zdrav rast korena. … Istraživanja pokazuju da veća koncentracija rastvorenog kiseonika u zoni korena većine useva rezultira većom masom korena. Biljka sa većom korenskom masom raste zdravije i brže.

Kao što znamo, voda je polarni molekul. Natrijum-hlorid će se razdvojiti na natrijumove (Na+) i hloridne (Cl-) jone.

Sa povećanjem salinitet smanjuje se mogućnost za reakciju nepolarnog kiseonika (O2).

Želim sve i želim to sada:

Sigurno mislite nešto poput:

Mogu li da izvršim što više merenja u jednom uzorku ili trenutna merenja koja će obuhvatiti niz osnovnih parametara hidroponije?

DA, MOŽETE!

HI98194 je vodootporni prenosni multiparametarski merač koji prati do 12 različitih parametara kvalitete vode, uključujući 6 izmerenih i 6 izračunatih. Mikroprocesorska sonda s više senzora omogućava merenje ključnih parametara, uključujući:

 • pH
 • ORP
 • EC provodljivost
 • Rastvoreni kiseonik
 • i temperatura.

Sonda očitavanja digitalno prenosi na merač, gde se mogu prikazati i zabeležiti dobijene vrednosti.

HI98194 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima i zapakovan je u izdržljiv prenosni kofer.

HI98194

Multiparametarski, vodootporni merač pH/ORP/EC/TDS/Salinitet/DO/Pritisak/Temperatura

Pobednik uzima sve! Mislimo na merenja ...

HI9829

Multiparametarski
pH/ISE/EC/DO/Turbiditet
Vodootporni Merač
sa GPS opcijom

HI9829 je vodootporni prenosni multiparametarski merač koji prati do 14 različitih parametara kvalitete vode. Mikroprocesorska sonda s više senzora omogućava merenje, uključujući ključne parametre:

 • pH,
 • ORP,
 • EC provodljivost,
 • Rastvoreni kiseonik,
 • zamućenost,
 • amonijak,
 • hlorid,
 • nitrat,
 • i temperatura.

Sonda očitava digitalno sa opcijama beleženja podataka dok je odvojena od merača.

Opcioni GPS omogućava praćenje lokacije merenja.

Kompletni sistem je jednostavan za korišćenje. HI9829 je vrlo prilagodljiv i isporučuje se sa svim potrebnim dodacima, upakovanim u izdržljivi kofer za nošenje.

Laboratorijski stoni istraživački metri iz serije HI5000

HI5421 je naš najnapredniji stoni merač rastvorenog kiseonika (DO) s ugrađenim najnovijim mikroprocesorom koji donosi izuzetne karakteristike i performanse za najzahtevnijeg korisnika. Ovi merači su u potpunosti prilagodljivi potrebama korisnika, imaju brojne karakteristike, uključujući: Ovi merači su u potpunosti prilagodljivi potrebama korisnika, imaju brojne karakteristike, uključujući:

 • Isporučuje se sa tanko dizajniranom polarografskom sondom tipa Clark prečnika 12 mm
 • Jednostavno za upotrebu
 • Veliki LCD u boji koji je lak za čitanje
 • Dostupna usluga fabričke kalibracije
 • Ekran sa tasterima osetljivim na dodir
 • Zapisivanje i USB veza za upravljanje podacima

edge DO merači

Svestrani edge® DO metri su tanki, samo 12 mm, i mogu se koristiti kao stoni merači, prenosni ili zakačeni na zidni nosač kako bi se uštedeo dragoceni prostor na radnom stolu.

Edge HI2040 isporučuje se sa sondom za rastvoreni kiseonik visoke performanse.

edge merači uključuju:
 • Ekran sa tasterima osetljivim na dodir
 • Digitalna DO sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom
 • Ugrađena punjiva baterija
 • USB flash drive za povezivanje s računarom
Familija edge merača uključuje verzije s više parametara i namenske verzije koje mere samo DO.
Author:
Nives Vinceković Budor, Chemical engineer

Subscribe to our Newsletter