Kako sačuvati kvalitet mleka? Rano otkrivanje mastitisa kod krava

Category: Hrana | Tags:
Kvalitet
mleka je esencijalni
sastojak
iz zdravstvene i ekonomske perspektive.
MASTITIS
Mastitis je jedna od ekonomski najvažnijih i najskupljih bolesti mlečnih životinja. Gubici usled mastitisa imaju za posledicu smanjenje proizvodnje mleka, povećane troškove rada i lekova, neisporučeno mleko, veterinarske takse, smanjen kvaliteta mleka, smanjenje cene mleka i povećan rizik od uginuća životinje. To je zapaljenje mlečnih žlezda. Izaziva fizičke, hemijske, bakteriološke promene u mleku i patogene promene u tkivima žlezda vimena.
Mastitis ima značajan uticaj na proizvodnju i sastav mleka. Koncentracije laktoze i K+ u mleku su smanjene, a koncentracije Na+ i Cl- rastu. Koncentracije jona u mastitičnom mleku se menjaju zbog povećane propustljivosti krvnih kapilara, uništavanja čvrstih spojeva i uništavanja aktivnih sistema za pumpanje jona. Nakon oštećenja ćelije, Na+ i Cl-, koji imaju visoke koncentracije u vanćelijskoj tečnosti, izlivaju se u lumen alveole. Da bi se održao osmotski pritisak, u mleku se smanjuju koncentracije K+ i laktoze. Promenjena koncentracija Na+, K+ i Cl- u mastitičnom mleku uzrokuje povećanje EC mastitičnog mleka bez promene osmotskog pritiska.
Električna provodljivost, skraćeno EC, je merenje pri kojem dolazi do kretanja jona ili većih naelektrisanih čestica u medijumu usled razlike potencijala. EC je mera koncentracije, ali nije specifična za tip jona. Jon je naelektrisana čestica prisutna u rastvoru koja doprinosi protoku struje.
U mleku, EC se određuje koncentracijom anjona i katjona. Najvažniji joni u mleku su Na+, K+ i Cl-. Tokom mastitisa dolazi do promena koncentracije Na+, Cl¯ i K+ u mleku koje izazivaju povećanje EC. Standardni opseg za EC normalnog mleka je između 4,0-5,5 mS/cm. Vrednosti električne provodljivosti između 6,5 i 13 mS/cm su pokazatelj pojave mastitisa.
Za merenje EC mleka postoji nekoliko rešenja u HANNA Instruments.

HI2003

Namenski EC merač i TDS/Salinitet Metar edge®
Revolucionarni dizajn Edge EC je kulminacija Hannine vizije, dizajnerskih mogućnosti, integrisane proizvodnje i istraživanja i razvoja svetske klase. edge EC je jedan merač koji može da meri EC, TDS i salinitet.
Dodatne informacije o funkcijama
 • Digitalna četvoroprstenasta sonda provodljivosti Pokriva sve opsege od 0,00 mS/cm do 500 mS/cm (apsolutna EC) Preciznost ± 1% očitavanja (±0,05 mS/cm ili 1 cifra, šta je veće)
 • Offset kalibracija (0 µS/cm) i kalibracija faktora ćelije
 • Evidentiranje podataka Ručno prijavljivanje-na-zahtev Ručno prijavljivanje-stabilnost Intervalno evidentiranje
 • GLP podaci Beleže datum, vreme, ofset i faktor ćelije
 • EC, TDS i režimi očitavanja saliniteta
 • Temperaturna kompenzacija Automatski NoTC (apsolutno)

HI99301

Prenosivi merač provodljivosti
Dizajniran da unese jednostavnost u testiranje u proizvodnoj industriji i industriji zaštite životne sredine, HI99301 EC/TDS merač visokog dometa je dizajniran za merenja u aplikacijama u vodi sa bočatom i visokom jonskom jačinom. Specijalizovana elektroda HI763063 sadrži EC/TDS i temperaturu u jednoj praktičnoj, robusnoj sondi za merenja EC visokog opsega od 0,00 do 20,00 mS/cm i TDS merenja od 0,00 do 10,00 ppt.
 • ±2% EC/TDS Tačnost
 • Dolazi sa svim potrebnim rastvorima i baterijama – sve što vam je potrebno da odmah počnete sa merenjem.
 • Savršeno za ispitivanje kvaliteta vode u proizvodnoj i ekološkoj industriji.

HI98312

EC tester TDS/Temperatura Tester
Jednostavnost upotrebe DiST®-a, u kombinaciji sa njegovom pristupačnošću, učinila ga je standardom u EC i TDS merenju. Ovi testeri uključuju karakteristike kao što su: zamenljiva grafitna elektroda, podesivi TDS odnos, merenje °C ili °F, automatska temperaturna kompenzacija (ATC) sa podesivim b, indikator nivoa baterije, indikator stabilnosti, automatsko isključivanje i automatska kalibracija.
Karakteristike na prvi pogled
 • Vodootporan i dizajniran za plutanje
 • Automatska kompenzacija temperature
 • Dugme HOLD za zamrzavanje očitavanja na ekranu
 • Zvučni signal upozorava korisnika o niskom naponu baterije što može negativno uticati na očitavanja
 • EC opseg: 0,00 do 20,00 mS/cm
Autor:
Tajana Mokrović mag.nutr.

Sa odličnim proizvodom dolaze i odlični rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Izvori:
Nielen, M., Deluyker, H., Schukken, Y. H and Brand, A. (1991). Electrical Conductivity of Milk: Measurement, Modifiers, and Meta Analysis of Mastitis Detection Performance. J. Dairy Sci, 75, 606-614.
Fahmid, S., Hassan, E., Naeem, H., Barrech, S., Lodhi, S., Latif, S., (2016). Determination of mastitis by measuring milk electrical conductivity. Int. J. Adv. Res. Biol. Sci, 3(10): 1-4.

Subscribe to our Newsletter