Optimizacija hranljivih materija u zemljištu/podlogama bez zemlje

Category: Poljoprivreda | Tags:

U modernoj eri, biljke se mogu uzgajati u zemljištu i u podlozi bez zemlje.

Da biste dobili jake i zdrave biljke sa visokim prinosom, morate obratiti pažnju na nekoliko faktora, uključujući pravi odnos hranljivih materija.

Bez obzira na to koju opciju gajenja ste izabrali, u zemljištu ili u podlozi bez zemlje, u nadi da ćete dobiti zdrave biljke i visoke prinose, možda ćete imati mnogo pitanja o tome kako to postići.

Odabirom najbolje optimizacije hranljivih materija za vaše biljke, možete uštedeti do 30% novca na godišnjem nivou.

Da li Vam je potrebna pomoć?

Uzgoj u zemljištu

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja osnovnu bazu za proizvodnju organske materije.

Zemljište je prirodni supstrat iz kojeg biljke crpe bitne elemente koji su neophodni za njihov pravilan rast i razvoj.

Zemljište je ograničeno prirodno dobro koje je uništivo, polako se formira i brzo uništava u procesu nepravilne upotrebe.

Ono je osnova poljoprivredne proizvodnje i uslov opstanka živog sveta na našoj planeti.

Proizvodni kapacitet zemljišta je faktor koji određuje produktivnost poljoprivredne proizvodnje i podrazumeva sposobnost biljaka da se snabdevaju vodom i neporoznim mineralnim materijama preko korenovog sistema.

Plodnost zemljišta je još jedan važan faktor svakog poljoprivrednog zemljišta.
Plodnost predstavlja dinamičko stanje različitih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava i procesa u zemljištu, zahvaljujući kojima su mogući različiti stepeni života biljaka, životinja, pa i samih ljudi.

Korišćenjem zemljišta u intenzivnoj biljnoj proizvodnji često dolazi do narušavanja ravnoteže pojedinih faktora stvaranja i oštećenja zemljišta.

Čovek svojom delatnošću, najčešće poljoprivrednom proizvodnjom, može povećati ili smanjiti plodnost zemljišta.

Uzgoj u podlozi bez zemlje

Ako ste odlučili za uzgoj u podlozi bez zemlje, situacija je malo drugačija.

Pored izbora dobrog supstrata, stručnosti i iskustva uzgajivača, dostupnosti i cene, supstrat bez zemlje mora da ispunjava odgovarajuće fizičke, hemijske i biološke karakteristike.

Visok prinos i dobar kvalitet proizvoda useva gajenih u podlozi bez zemlje su mogući samo ako se optimizuje ishrana/fertigacija.

Optimizovana ishrana podrazumeva tačno upravljanje svim faktorima koji utiču na ishranu biljaka, i to:

 • sastav hranljivog rastvora
 • snabdevanje vodom
 • temperatura hranljivog rastvora
 • koncentracija rastvorenog kiseonika
 • električna provodljivost
 • pH hranljivog rastvora

Ako je bilo koji od ovih faktora u neoptimalnom odnosu, biljke mogu patiti od stresa koji dovodi do pada prinosa i kvaliteta proizvoda.

Mediji koji se koriste za uzgoj moraju takođe zadovoljiti sledeće:

 • Ujednačena tekstura koja dobro drenira, ali zadržava hranljive materije i vodu za korenov sistem
 • Mala nasipna gustina koja olakšava montažu i transport (između 190 i 700 kg/m3)
 • Visoka poroznost (između 50% i 85%)
 • Raspodela veličine čestica za održavanje dobre ravnoteže između zadržavanja vazduha i vode (između 0,25-0,5 mm)
 • pH između 5,0 i 6,5, koji se takođe može lako podesiti
 • Nizak sadržaj rastvorljivih soli
 • Hemijska inercija, što znači da supstrat ne utiče na rastvor hranljivih materija oslobađanjem neorganskih jona ili imobilizacijom hranljivih materija
 • Sposobnost održavanja originalnih karakteristika tako da se može koristiti za mnoge uzastopne cikluse uzgoja
 • Odsustvo patogena i štetočina i bez ikakvih jedinjenja toksičnih za biljke
 • Mogućnost proizvodnje u ujednačenim serijama (kako bi se omogućilo korišćenje doslednih programa đubrenja)
 • Sposobnost supstrata da se oporavi od grešaka uzgajivača kao što su prekomerno zalivanje ili prekomerno đubrenje

Hemijska inercija je još jedna karakteristika podloge bez tla.

Kontinuirana primena hranljivih rastvora dovodi do akumulacije soli i jonske neravnoteže u supstratu.

Naročito u zatvorenim sistemima za navodnjavanje, može doći do brzog nakupljanja natrijuma i hlorida i promene početnog pH i neravnoteže u željenom snabdevanju biljnim hranljivim materijama.

Shodno tome, povećava se električna provodljivost (EC), odnosno koncentracija toksičnih elemenata i može ugroziti razvoj biljaka.

Otvoreni sistemi za navodnjavanje su alternativa za usporavanje problema akumulacije soli, ali to uključuje ogroman gubitak vode i hranljivih materija, što povećava troškove proizvodnje i kontaminira lokalne podzemne i površinske vode.

Zaključak bi bio da i gajenje u zemljištu i gajenje u podlozi bez zemlje imaju svoje prednosti i nedostatke.

Najvažnije je odabrati supstrat koji odgovara vašim usevima, uslovima životne sredine, troškovima, zahtevima za rad i znanje.

Ako želite da optimizujete potrošnju hranljivih materija, potrebno ih je pravilno i dovoljno često kontrolisati.

Odabirom odgovarajućeg odnosa hranljivih materija, možete uštedeti do 30% novca na godišnjem nivou.

Makro i mikroelementi koji utiču na dobar rast biljaka moraju se održavati u određenom idealnom odnosu u zavisnosti od vrste biljke.

Makroelementi

Azot je element neophodan za vegetativni i generativni rast i razvoj biljaka.

Nedostatak azota uzrokuje usporavanje rasta biljaka, žutilo lišća, smanjenje plodova i smanjenje otpornosti biljaka na bolesti.

Višak azota izaziva prekomerni rast vegetativnih organa biljaka, dok generativni rast opada, sazrevanje plodova je sporije i povećana je osetljivost biljke na bolesti.

Fosfor je element koji je neophodan za rast generativnih organa, rast biljaka, deobu ćelija, bolje korenje biljaka, razvoj semena i plodova i sazrevanje plodova.

Nedostatak fosfora usporava rast biljaka kao i formiranje listova i cvetova.

Višak fosfora se retko javlja, a ako do njega dođe, izaziva smanjen rast biljaka, a listovi dobijaju tamne fleke.

Kalijum je važan za metabolizam biljaka. Utiče na usvajanje i transport svih hranljivih materija i vode, regulaciju pH vrednosti ćelijskog soka, regulaciju osmotskog pritiska i rast mladog tkiva. Povećava otpornost na bolesti.

Nedostatak kalijuma u ​​najstarijim listovima biljke na ivicama izaziva hlorotične i nekrotične pege i uvijanje lista.

Visok odnos N:K u zemljištu negativno utiče na prinos i kvalitet ploda.

Kalcijum je element od izuzetnog značaja za strukturu ćelijskih membrana. Ako je odsutan, ćelije pucaju. Kalcijum utiče na deobu ćelija, rast i izduživanje korena, otpornost biljaka na bolesti.

Nedostatak kalcijuma se primećuje u krajnjim delovima biljke i u mladom tkivu (vrh korena, ivice listova, plodovi).

Magnezijum je važna komponenta hlorofila i fizioloških procesa u biljkama. U nedostatku magnezijuma, proces fotosinteze i razgradnja hlorofila zaustavljaju.

Posledice nedostatka magnezijuma mogu se videti na najstarijim listovima biljaka u vidu međužilne hloroze, kada nervi ostaju zeleni, a površina između njih postaje žuta.

Sumpor ulazi u sastav proteina, enzima, koenzima i aminokiselina.

Nedostatak sumpora se može videti na mladim listovima, pošto je sumpor nepokretan u biljci.

Biljka zaostaje u rastu, listovi počinju da žute, a stabljike postaju lomljive.

Mikroelementi

Grupa mikroelemenata uključuje:

Ni, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Si, Cr, J, Se, Fe, Na, Sr, Co i Cl.

Gvožđe je važan element za proces fotosinteze. Gvožđe povećava otpornost na sušu i bolesti, reguliše sintezu vitamina u voću.

Nedostatak gvožđa se javlja na alkalnim zemljištima, a manifestuje se hlorozom između žila lista. Ako je nedostatak veći, listovi pobele ili poprimaju izgoreli izgled.

Višak azota izaziva prekomerni rast vegetativnih organa biljaka, dok generativni rast opada, sazrevanje plodova je sporije i povećana je osetljivost biljke na bolesti.

Bor omogućava razvoj cvetova, plodnost polena, formiranje plodova i pravilan razvoj plodova.

Nedostatak izaziva sušenje bočnih izdanaka plodova i smanjenje prinosa.

Višak se manifestuje hlorozom na listovima.

Mangan je važan element u tragovima jer je poseban aktivator enzima. Deluje kao biokatalizator u formiranju hlorofila i poboljšava stvaranje skroba i šećera u biljkama.

Nedostatak mangana može se javiti u alkalnim zemljištima. Na listovima se manifestuje u obliku hloroze.

Cink ima višestruko dejstvo, od kojih je najvažnije stvaranje hlorofila.
Cink sprečava nakupljanje viška kiselina u listu i učestvuje u ćelijskom disanju.

Nedostatak se uočava na bočnim izdancima biljaka, a u slučaju većeg nedostatka može doći do smanjenja prinosa.

Molibden je deo hloroplasta biljaka i važan je faktor u fotosintezi. Reguliše transport gvožđa kroz biljku i doprinosi asimilaciji azota.

Nedostatak uzrokuje da se stariji listovi savijaju po sredini.

Bakar direktno i indirektno utiče na mnoge fiziološke procese u biljci, povećava prinos, povećava kvalitet ploda i ubrzava sazrevanje.

Nedostatak bakra dovodi do slabijeg đubrenja, mlade biljke venu, a listovi sive i suše.

Hanna Instrumenti za određivanje sadržaja hranljivih materija

Instrumenti koje ćete koristiti za merenje sadržaja hranljivih materija u vašoj plantaži su:

HI83325-02

Multiparametarski fotometar

HI83325 fotometarpruža tačna i ponovljiva fotometrijska merenja svaki put.

Ključni parametri su: Amonijak, Kalcijum, Magnezijum, Nitrati, Fosfor, Kalijum, Sulfati i pH.

Napredni optički sistem – neuporedive performanse stonog fotometra.

Dosledno i temeljno praćenje hranljivih sastojaka biljaka je neophodno za održavanje zdravog rasta i reprodukcije.

Kalijum, potreban u velikim količinama, igra vitalnu ulogu u unosu vode i regulaciji enzima. Kalcijum pomaže u jačanju zidova biljnih ćelija štiteći od toplotnog stresa, dok magnezijum pomaže u jačanju imunološkog sistema.

Digitalni ulaz pH elektrode omogućava korisniku da meri pH pomoću standardne pH elektrode.

Ključne karakteristike:

  • Napredni optički sistem sa svetlijim, dugotrajnim LED izvorom svetlosti
  • Ugrađeni reakcioni tajmer za fotometrijska merenja
  • Prikazane merne jedinice plus hemijski oblik
  • Konverzija rezultata pritiskom na dugme
  • Merenje pH i temperature jednom sondom
  • Dobra laboratorijska praksa (GLP) – informacije o kalibraciji uključujući datum, vreme, korišćeni pufer, pomak i nagib radi sledljivosti
  • CAL provera upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije
  • Evidentiranje podataka – može se sačuvati do 1000 fotometrijskih i pH očitavanja.
  • Snimljena očitavanja se mogu brzo i lako preneti na fleš disk ili računar. Podaci se izvoze kao .CSV datoteka za korišćenje sa programima za tabelarne proračune.

UZORAK ZEMLJIŠTA

Uzorak zemljišta se može pripremiti za analizu pomoću HANNA kompleta za pripremu zemljišta:biće vam potreban samo vaš uzorak!

Direktna ekstrakcija iz tla/podlogE bez zemlje može biti zgodan način za dobijanje uzorka ostavljajući vam dodatno vreme .

Ekstrakcija se može izvršiti na bilo kojoj tački za testiranje/uzorkovanje pomoću HANNA lizimetara, dostupnih u nekoliko veličina u zavisnosti od vašeg tipa uzgoja (30-60-90cm).

HI83900

Usisni lizimetar

 • Za praćenje zemljišta u nivou korena
 • Savršen pratilac HI83325
 • Prati hranljive materije u zemljištu u nivou korena

Usisni lizimetar HI83900 je konstruisan sa poroznim keramičkim poklopcem povezanim sa providnom cevi za ekstrakciju rastvora zemlje. U cev se ubacuje gumena kapilara, koja prolazi kroz gumeni poklopac i stiže do vrha kreme.

Lizimetar serije HI83900 je idealan alat za sakupljanje uzoraka zemljišnog rastvora i zatim izvođenje kvantitativne hemijske analize.
Na ovaj način, operater može lako da prati nivo hranljivih materija kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalijum, sulfat, kalcijum i magnezijum.

HI83900 omogućava ekstrakciju rastvora iz zemlje stvaranjem vakuuma unutar cevi za uzorkovanje, koji premašuje pritisak vode u zemljištul.
Ovo će uspostaviti hidraulički gradijent za protok rastvora kroz porozni keramički poklopac u cev lizimetra. Obično je potrebno da napravite vakuum od oko -60cb (centibar).

HI801

Spektrofotometar

HI801 IRIS je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućava merenje svih talasnih dužina vidljivog dela spektra.

Prilagodite svoje metode, izvršite širok spektar merenja i budite sigurni u tačnost testiranja sa spektrofotometrom Iris HI801.

HI801 IRIS spektrofotometar ima precizan izbor talasne dužine između 340 nm i 900 nm za potpunu usklađenost metode i tačnost koja se zahteva u industrijama kao što su profesionalne laboratorije, postrojenja za prečišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga.

Rezultati su dosledni i tačni bez obzira na propusnost zahvaljujući visokokvalitetnom i jedinstveno dizajniranom optičkom sistemu.

Opcije prilagođavanjauključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene krive i metode kalibracije.

Nema potrebe da vršite konverzije

Bez obzira da li testirate hlor ili vršite testove enzima, naš spektrofotometar će praktično prikazati rezultate u jedinicama koje su vam najvažnije.

HI801 IRIS može da meri transmitancu, apsorbancu i koncentraciju na osnovu vaših potreba.

Unapred programirane metode sa opcijom proširenja

HI801 IRIS spektrofotometar dolazi unapred programiran sa više od 80 najčešće korišćenih metoda hemijske analize koje će vam pomoći da započnete analizu.

Jednostavno ažurirajte ove metode povezivanjem na računar ili fleš disk.

 • Azot
 • Kalijum
 • Fosfat
 • Amonijak

I još mnogo toga…

Dizajniran za dinamična okruženja

Kompaktni profil HI801 IRIS i dugotrajna baterija olakšavaju postavljanje bilo gde u vašoj laboratoriji.

Punjiva litijum-jonska baterija traje 3.000 merenja.

Imate pitanja?

Kontaktirajte Hanna tehničkog stručnjaka na info@hannainstruments.rs ili koristeći naš kontakt obrazac.

AUTOR:

Bojana Tomić-Burtić

Diplomirani hemičar opšte hemije

REFERENCE:

Pardossi et al, 2011

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter