Uticaj sadržaja makro i mikroelemenata na kvalitet zemljišta i rast biljaka

Category: Studija slučaja | Tags:

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja osnovnu bazu za proizvodnju organske materije. Zemljište je prirodna podloga iz koje biljke crpe esencijalne elemente koji su nepohodni za njihov pravilan rast i razvoj.

Zemljište je ograničeno prirodno dobro koje je uništivo, sporo se obrazuje i brzo uništava u procesu nepravilnog korišćenja. Ono je osnova poljoprivredne proizvodnje I uslov opstanka živog sveta na našoj planeti.

Produktivna sposobnost zemljišta je faktor koji određuje produktivnost poljoprivredne proizvodnje i podrazumeva sposobnost biljaka da se preko korenovog sistema snabdevaju vodom i nepohodnim mineralnim materijama.

Plodnost zemljišta je drugi važan faktor svakog poljoprivrednog zemljišta. Plodnost predstavlja dinamično stanje različitih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina i procesa u zemljištu, zahvaljujući kojem je moguć različit stepen života biljaka, životinja pa i samih ljudi.

Korišćenjem zemljišta u intenzivnoj biljnoj proizvodnji , često dolazi do poremaćaja ravnoteže pojedinih faktora stvaranja i oštećenja zemljišta.

Čovek svojom aktivnošću, najčešće poljoprivrednom proizvodnjom, može da poveća ili smanji plodnost zemljišta. Faktori koji ugrožavaju plodnost zemljišta mogu biti: smanjenje zaliha organske materije, zbijanje zemljišta, kvarenje strukture i pogoršanje vodno-vazdušnog i toplotnog režima, smanjenje biološke aktivnosti, tj. poremećaja u broju i zastupljenosti različitih grupa korisnih mikroorganizama, zagađenje reziduima pesticida, zagađenje teškim metalima, radionuklidima, zaslanjivanje, alkalizacija I zakišeljavanje zemljišta, erozija, privremeni i trajni gubici zemljišta usled promene namena korišćenja poljoprivrednog zemljišta i drugo.

Agrohemijska plodnost zemljišta podrazumeva hemijske osobine zemljišta koje su određene sadržajem makro i mikroelemenata (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Mo, B, Se, Si, Na, Cl i drugi) i odsustvom rastvorljivih oblika štetnih elemenata (neki teški metali, radionuklidi I slično).

Teški metali u zemljištu mogu da budu prirodnog i antropogenog porekla.

U prirodi, teški metali dospevaju u zemljište prirodnim raspadanjem stena i minerala na kojima se formira zemljište, a koji u svom sastavu sadrže i teške metale. Najčešće su to Cu, Zn, Ni, Pb, Al, Cr.

Prirodni sadržaj teških metala u zemljištu je najčešće nizak, a izuzetak su zemljišta u blizini rudnika i ležišta metala.

U nekim zemljištima postoji veća koncentracija teških metala od njihove koncentracije u stenama i mineralima na kojima je nastalo to zemljište.

Uzroci povećanja teških metala kod ovakvih zemljišta mogu nastati kao posledica industrijskih postrojenja za preradu metala, saobraćaj i korišćenje fosilnih goriva.

Zbog ovih aktivnosti čoveka metali se oslobađaju u vazduh, i u vidu kiše, gasova i čađi dospevaju na površinu zemljišta. Izduvni gasovi iz automobila zagađuju zemljište metalima u neposrednoj blizini puteva (do 100m).

U procesu gajenja biljaka primenjuju se razne agrotehničke mere radi poboljšanja prinosa i suzbijanja štetočina.

U tu svrhu primenjuju se mnogobrojna sredstva za prehranu i zaštitu biljaka, mineralna đubriva i pesticidi. Ova sredstva pored korisnog dejstva za biljke mogu biti i štetna ukoliko se pekomerno koriste. U tom slučaju može doći do kontaminacije zemljišta i biljaka teškim metalima.

Nekontrolisana upotreba otpadnih industrijskih i komunalnih voda za zalivanje može prouzrokovati kontaminaciju zemljišta teškim metalima. Korišćenje komposta od gradskog smeća i kanalizacionog mulja takođe dovodi do kontaminacije zemljišta teškim metalima.

MAKRO I MIKROELEMENTI

MAKROELEMENTI

N (Azot)

Azot je element neophodan za vegetativni i generativni rast i razvoj biljaka.

Nedostatak azota uzrokuje smenjenje rasta biljaka, žutu boju lista, smanjenje plodova i smanjenje otpornosti biljaka prema bolestima. Višak azota izaziva prekomeran rast vegetativnih organa biljaka, dok se generativni rast smanjuje, sazrevanje plodova je sporije i povećana je osetljivost biljke na bolesti.

P (Fosfor)

Fosfor je element koji je neophodan za rast generativnih organa, rast biljaka, deobu ćelija, bolje ukorenjavanje biljaka, razvoj semena i ploda i sazrevanje ploda. Nedostatak fosfora usporava rast biljaka kao i stvaranje listova i cvetova. Višak fosfora se retko javlja, a ako se pojavi izaziva smanjeni rast biljke, a listovi dobijaju tamne mrlje.

K (Kalijum)

Kalijum je važan za metabolizam biljaka. Utiče na usvajanje i transport svih hranljivih materija i vode, regulisanje pH vrednosti ćelijskog soka, regulisanje osmotskog pritiska i rast mladog tkiva. Povećava otpornost na bolesti. Nedostatak kalijuma kod najstarijih listova biljke na ivicama izaziva hlorotične i nekrotične pege i uvijanje lista. Visok odnos N:K u zemljištu nepovoljno utiče na prinos i kvalitet ploda.

Ca (Kalcijum)

Kalcijum je element od izuzetnog značaja na strukturu ćelijskih membrana.

Ukoliko je odsutan dolazi do pucanja ćelija. Kalcijum utiče na deobu ćelija, rast i izduživanje korena, otpornost biljke na bolesti. Nedostatak kalcijuma se uočava na najudaljenijim delovima biljke i na mladom tkivu (vrh korena, ivice listova, plodovi).

Mg (Magnezijum)

Magnezijum je važan sastojak hlorofila i fizioloških procesa u biljkama. U nedostatku magnezijuma zaustavlja se proces fotosinteze i razgradnja hlorofila.

Posledice nedostatka magnezijuma uočavaju se na najstarijim listovima biljaka u vidu intervenozne hloroze, kada nervi ostaju zelene boje, a površina između njih dobija žutu boju.

S (Sumpor)

Sumpor ulazi u sastav proteina, enzima, koenzima i aminokiselina. Nedostatak sumpora se vidi na mladim listovima, obzirom da je sumpor nepokretan u biljci.

Biljka zaostaje u rastu, lišće počinje da žuti, a stabiljke postaju krte.

MIKROELEMENTI

U grupu mikroelemenata ubrajaju se:

Ni, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Si, Cr, J, Se, Fe, Na, Sr, Co i Cl.

Fe (Gvožđe)

Gvožđe je važan element za proces fotosinteze. Gvožđe povećava otpornost prema suši i bolestima, a u plodovima reguliše sintezu vitamina.

Nedostatak gvozđa nastaje na alkalnim zemljištima, a manifestuje se kao hloroza između nerava lista. Ukoliko je nedostatak veći, lišće pobeli ili dobije spržen izgled.

B (Bor)

Bor omogućava razvoj cvetova, fertilnost polena, nastanak plodova i pravilan razvoj ploda. Nedostatak izaziva sušenje bočnih izdanaka plodova i smanjenje prinosa. Višak se ispoljava kao hloroza na listovima.

Mn (Mangan)

Mangan je važan mikroelement jer je on specijalni aktivator enzima. Vrši ulogu biokatalizatora u formiranju hlorofila i poboljšava formiranje skroba i šećera u biljkama. Kod alakalnih zemljišta može da se javi nedostatak mangana. Ispoljava se na lišću u vidu hloroze.

Zn (Cink)

Cink ima višestruki uticaj, a najvažniji je u formiranju hlorofila. Cink sprečava nakupljanje suvišnih kiselina u lišču i učestvuje u disanju ćelija. Nedostatak se uočava na bočnim izdancima biljaka, a pri većem nedostatku može doći do smanjenja prinosa.

Mo (Molibden)

Molibden ulazi u sastav hloroplasta biljaka i važan je činilac fotosinteze.

Reguliše transport gvožđa kroz biljku i doprinosi usavajanju azota. Nedostatak prouzrokuje savijanje starijeg lišća po sredini.

Cu (Bakar)

Bakar utiče direktno i indirektno na mnoge fiziološke procese u biljci, povećava prinos, povećava kvalitet ploda i ubrzava sazrevanje. Pri nedostatku bakra dolazi do slabije oplodnje, mlade biljke venu, a lišće dobija pepljastu boju i suši se.

Uticaj teških metala na biljke

Neki teški metali u malim količinama su nepohodni za pravilan rast i razvoj biljaka. To su Fe, Zn , Cu, Se i Co. Neki teški metali su toksični Hg, Pb, As, Ni, Cr(VI) i Cd.

Biljke imaju važnu ulogu na kruženje metala u prirodi. Teški metali preko biljaka ulaze u lanac ishrane. Teški metali utiču na sve fiziološko-biohemijske procese biljaka. Biljke imaju razrađene mehanizme za detoksikaciju od teških metala : vezivanje metala za ćelijski zid i izlučivanje iz korena, restrikcija kretanja prema korenu, aktivno ispumpavanje, popravka i zaštita plazma membrane i helatizacija metala.

Nepovoljno dejstvo teških metala na biljke prvo se uočava kao usporeni rast biljke, a zatim pojava hloroze i nekroze. Promene s euočavaju na najstarijim listovima biljke, a kasnije i na ostalim listovima. Dolazi do izumiranja listova, a velike koncentracije mogu dovesti i do izumirana biljke.

Eksperimentalni podaci pokazuju da teški metali utiču na proces fotosinteze. Biljke ih usvajaju preko korenovog sistema u obliku jona i /ili organskih kompleksa helata. Biljke ih usvajaju preko korenovog sistema u obliku jona i /ili organskih kompleksa helata.

Kada teški metali, kao što su Ag, Hg ili Cu doju u kontakt sa korenom biljke, oni utiči na selektivnost delova ćelija koji su odgovorniza transport hranljivih materija. Na taj način prenosioci jona gube svoju funkciju. Intenzitet usvajanja i nakupljana teških emtala u ćelijama korena zavisi i od prisustva drugih jona u hranljivom supstratu. Pb, Ni i Cd inhibiraju usvajanje Ca, Mg , Fe, Zn, Mn i Cu i onemogućavaju njihov transport iz korena u nadzemne delove biljaka. Na taj način nepovoljno utiču na raspodelu hranljivih elemenata u biljkama. Pri velikom višku Ni i Cd u hranljivoj podlozi, potpuno se zaustavlja metabolizam Mg, Fe, Mn i Zn. Pojavljuje se hloroza i nekroza u listovima, a koren ima veću koncetraciju ovih elemenata. Višak Ni nepovoljno utiče na usvajanje Fe i na usvajanje Co a na taj način se smanjuje ugrađivanje Co u vitamin B12. Cd deluje na selektivnost membrana ćelija korena i aktivnist enzima koji su prisutni u membranama. Ovo utče na rast ćelija korena, na usvajanje i transport vode, aizaziva i povećanje koncenracija fenolnih jedinjenja.

Pri veoma niskim koncentracijama Pb utiče na usvajanje Ca, K, P, Mg, Fe, Cu, Zn i Mn.

Višak Cu različito utiče na sadržaj i transport drugih elemenata. U korenu smanjuje koncentraciju Ca i Fe, a u manjoj meri na usvajanje K.

Veliki toksičan efekat na biljke se javlja pri kombinaciji prisustva više toksičnih metala.

Cd (Kadmijum)

Visoke koncentracija Cd u biljakam utiču na metabolizam gvožđa, izazivaju hlorozu a time utiču na proces fotosinteze.

Pb (Olovo)

Olovo u visokim koncentracijama usporava proces izduživanja korena, rast biljaka, usporava proces fotosinteze i utiče na građu biljaka.

Hg (Živa)

Živa narušava građu biomembrana i menja aktivnost enzima. Na taj način se narušava razmena materija što dovodi do smanjenog rasta biljaka.

Cr (Hrom)

Hrom u većim koncentracijama deluje toksično na biljke. Izaziva hlorozu i smanjuje rast, kao i klijanje semena.

Ni (Nikal)

Višak nikla izaziva hlorozu. Nepovoljno utiče na pokretljivost i translokaciju gvožđa i njegovo usvajanje.

Cu (Bakar)

Bakar može ispoljiti toksično dejstvo ukoliko njegova koncentracija u zemljištu dostigne 2540 mg/kg ako je pH vrednost zemljišta ispod 5,5. Visoka koncentracija bakra se javlja u kiselim zemljištima.

Zn (Cink)

Visoke koncentracija cinka u biljakam javljaju se na kiselim zemljištima, kao u okolini rudnika i topionica cinka. U tim slučajevima kod biljaka dolazi do smanjenog rasta, smanjenja korenovog sistema, stvaranja sitnih listova i nekroze lsitova

As (Arsen)

Visoke koncentracija arsena i njegova toksičnost javljaju se na kiselim zemljištima , a naročito ukoliko je pH zemljišta manja od 5. Na peskovitim zemljištima toksičnost je veća nego na gušćim zemljištima.

Se (Selen)

Visoke koncentracije selena inhibiraju rast biljaka i izazivaju hlorozu. Selen se najviše akumulira u semenu tokom rasta biljaka. U ovom slučaju javlja se miris belog luka kod biljaka što ukazuje na visoku koncentraciju selena.

Dozvoljene koncentracije teških metala u zemljištu

Savremena poljoprivredna proizvodnja zahteva visoke i stabilne prinose dobrog kvaliteta, uz minimalno ulaganje materijala, energije i rada, i zaštitu životne sredine od štetnog uticaja i zagađenja.

Da bi ovo bilo moguće ostvariti, neophodno je poznavanje svih faktora koji mogu uticati na plodnost zemljišta, a time i na veće prinose.

Zemljištu je potrebno obezbediti idealan odnos nutritijenata. Ukoliko ima previše nutritijenata dolazi do zagađenja podzemnih i nadzemnih voda, vazduha i zemljišta.

Kako bi se pravilno upravljalo nutritijentima nepohodno je vršiti analizu zemljišta, đubriva, a potrebno je znati kakve su potrebe određenih biljaka za nutritijentima. Na ovaj način postiže se bolji prinos, a smanjuje zagađenje životne sredine. Na ovaj način vrši se u ušteda pri kupovini mineralnih đubriva.

Koncentracija teških metala u zemljištu kontroliše se graničnim vrednostima maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). U većini zemalja u Evropi je zakonski obavezujuća, dok kod nekih predstavlja neobavezujuće preporuke.

Granica koja određuje maksimalno dozvoljenu količinu neke štetne materije u jedinici zapremine sredine koja se posmatra predstavlja maksimalno dozvoljenu koncentraciju (ili MDK). U poslednje vreme ova veličina se naziva granična vrednost imisije (GVI).

Koncentracije koje su maksimalno dozvoljene odnose se na ukupni sadržaj teških metala.

Opasne materije su obično: Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni i F, a štetne materije su Cu, Zn i B.

Posebnim pravilnikom su propisane maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje koje mogu da oštete ili promene proizvodnu sposobnost poljoprivrednog zemljišta i kvalitet vode za navodnjavanje, koje dolaze ispuštanjem iz fabika, izlivanjem deponija, nepravilnom upotrebom mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja. bilja.

Maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija su:

Hemijski element MDK u zemljištu mg/kg zemlje MDK u vodi 

mg/l vode

1 Kadmijum Cd do 3 do 0,01
2 Gvožđe Pb do 100 do 0,1
3 Živa Hg do 2 do 0,001
4 Arsen As do 25 do 0,05
5 Hrom Cr do 100 do 0,5
6 Nikal Ni do 50 do 0,1
7 Fluoridi F do 300 do 1,5
8 Bakar Cu do 100 do 0,1
9 Cink Zn do 300 do 1,0
10 Bor B do 50 do 1,0

U portofoliu Hanna Instruments nalaze se instrumenti kojima možete vršiti analize zemljišta na sadržaj makro i mikro elementa.

-Multiparametarski fotometar HI83325

-Usisni lizimetar HI83900

-Spektrofotometar Iris HI801

Hanna Checker HC Serija

Multiparametarski fotometar HI83325

Fotometar HI83325 omogućava tačna i ponovljiva fotometrijska merenja svaki put. Ključni parametri su: Amonijak, Kalcijum, Magnezijum, Nitrati, Fosfor, Kalijum, Sulfati i pH.

Napredni optički sistem – neuporedive performanse stonog fotometra. Dosledno i temeljno nadgledanje nutrijenata od suštinskog je značaja za održavanje zdravog rasta i reprodukcije. Dosledno i temeljno praćenje biljnih hranljivih sastojaka je od suštinskog značaja za održavanje zdravog rasta i razmnožavanja. Kalijum potreban u velikim količinama igra vitalnu ulogu u unosu vode i u regulaciji enzima. Kalcijum pomaže da ojača zidove biljnih ćelija štiteći od toplotnog stresa, dok magnezijum pomaže u jačanju imunološkog sistema.

Digitalni ulaz pH elektrode omogućava korisniku da izmeri pH pomoću tradicionalne staklene elektrode.

HI-83325 nudi režim merenja apsorbancije koji omogućava korišćenje standarda CAL Check za potvrdu performansi sistema. Režim absorbancije omogućava korisniku da odabere jednu od tri talasne dužine svetlosti (420 nm, 466 nm i 525 nm) za merenje i crtanje sopstvene koncentracije. Ovo je korisno za korisnike koji imaju sopstvenu hemijsku metodu i za nastavnike koji podučavaju koncept apsorpcije korišćenjem zakona Beer-Lamberta.

Postoje dva USB priključka za prenos podataka na fleš disk ili računar i za upotrebu kao izvor napajanja za merač. Za dodatnu udobnost, fotometar može da radi i na ugrađenoj 3,7 VDC litijum-polimernoj punjivoj bateriji.

Ključne karakteristike:

 • Napredni optički sistem sa svetlijim, dugotrajnim LED izvorom svetlosti
 • Grafički ekran sa tečnim kristalima sa 128 k 64 piksela sa pozadinskim
 • Ugrađeni reakcioni tajmer za fotometrijska merenja
 • Način apsorpcije – koncentracija naspram apsorbancije
 • Prikazane merne jedinice plus hemijski oblik
 • Konverzija rezultata pritiskom na dugme
 • Poklopac za kivete
 • Merenje pH i temperature jednom sondom
 • Dobra laboratorijska praksa (GLP) – informacije o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene pufere, pomak i nagib radi sledljivosti
 • CAL provera upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije
 • Zapisivanje podataka – može se sačuvati do 1000 fotometrijskih i pH očitavanja.
 • Evidentirana očitavanja mogu se brzo i lako preneti na fleš disk ili na računar. Podaci se izvoze u obliku .CSV datoteke za upotrebu sa programima za proračunske tabele.
 • Status stanja baterije
 • Poruke o greškama

LED kao visoko efikasni izvor svetlosti

LED izvor svetlosti nudi vrhunske performanse u poređenju sa Volframovom lampom. LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Indikator stanja baterije LED su dostupni u širokom nizu talasnih dužina, dok bi Volframove lampe trebalo da budu bela svetlost (sve talasne dužine vidljive svetlosti), ali zapravo imaju loš izlaz plave / ljubičaste svetlosti.

Visokokvalitetni filteri uskih opsega

Filter interferencija uskog opsega ne samo da osigurava veću tačnost talasne dužine (+/- 1 nm), već je izuzetno efikasan. Korišćeni filteri omogućavaju da se do 95% svetlosti sa LED-a prenosi u poređenju sa drugim filterima koji su efikasni samo 75%. Veća efikasnost omogućava svetliji i jači izvor svetlosti. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

Referentni detektor stabilnog izvora svetlosti

Razdeljivač snopa koristi se kao deo unutrašnjeg referentnog sistema fotometra HI-83300. Referentni detektor nadoknađuje bilo kakav drift zbog fluktuacije snage ili promene temperature okoline. Sada se možete osloniti na stabilan izvor svetlosti između praznog (nula) merenja i merenja uzorka.

Velike kivete

Ćelija za uzorak HI-83308 se uklapa u okruglu staklenu kivetu dužine puta 25 mm. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veća veličina kivete znatno smanjuje greške u rotiranju od indeksirane oznake kivete. Relativno duga dužina staze kivete omogućava da svetlost prođe kroz veći deo rastvora uzorka, obezbeđujući tačna merenja čak i kod uzoraka sa malom apsorbancijom.

Objektiv za fokusiranje za veći prinos

Dodavanjem sočiva za fokusiranje na optičku putanju omogućava prikupljanje sve svetlosti koja izlazi iz kivete i fokusiranje svetlosti na silikonski foto detektor. Ovaj novi pristup fotometrijskim merenjima poništava greške nastale zbog nesavršenosti i ogrebotina prisutnih u staklenoj kiveti, eliminišući potrebu za indeksiranjem kivete.

Usisni lizimetar HI83900

-Za nadzor tla na naivou korena

-Savršen pratilac HI83325

-Prati hranljive sastojke u zemljištu na nivou korena

Usisni lizimetar HI83900 je izgrađen sa poroznom keramičkom kapom povezanom sa prozirnom cevčicom za ekstrakciju rastvora tla. U cev se ubacuje gumeni kapilar koji prolazi kroz gumenu kapicu i dostiže kreamički vrh.

Lizimetar serije HI83900 je idealan alat za prikupljanje uzoraka rastvora tla i zatim izvođenje kvantitativne hemijske analize. Na ovaj način operater može lako da nadgleda nivo hranljivih sastojaka kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalijum, sulfat, kalcijum i magnezijum.

Kremički vrh lizimetra može se koristiti u svim vrstama tla. Napravljen je od sinterizovanog materijala koji ne reaguje sa hranljivim sastojcima u tlu.

Zbog toga na prikupljeni rastvor tla ne utiče hemijski sastav keramičke kapice što rezultira preciznim i pouzdanim ispitivanjima.

HI83900 omogućava ekstrakciju rastvora iz tla stvaranjem vukuuma unutar cevi za uzorkovanje, koji premašuje napon vode u tlu. Ovo će uspostaviti hidraulički gradijent da rastvor protiče kroz poroznu keramičku kapu i ulazi u lizimetarsku cev. Obično treba povući bakuum od oko -60cb(centibara).

Radi boljeg boljeg praćenja sastava rastvora tla tokom čitavog perioda rasta useva, najmanje dva lizimetra treba ugraditi u zonu korena reprezentativne biljke: jedan u gornji deo i drugi u donji deo zone korena.

Za bolju tačnost i ponovljivost merenja preporučuje se psotavka isntalacije na još najmanje dve lokacije.

Spektrofotometar HI801

HI801 IRIS je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućava merenje svih talasnih dužina vidljive svetlosti.

Prilagodite svoje metode, napravite širok spektar merenja i budite sigurni u tačnost testiranja pomoću spektrofotometra Iris HI801.

HI801 IRIS Spektrofotometar ima precizan odabir talasne dužine između 340 nm i 900 nm za potpunu usaglašenost metoda i tačnost koja je neophodna u industrijama kao što su profesionalne laboratorije, postrojenja za prečišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga.

Rezultati su dosledni i tačni bez obzira na propusnost zahvaljujući visokokvalitetnom i jedinstveno dizajniranom optičkom sistemu.

Opcije prilagođavanja uključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene kalibracione krive i metode.

Ekran od 6 inča je velik i lak za čitanje. Visok kontrast čini svaki karakter na ekranu istaknutim – čak i tokom spoljne upotrebe.

Zahvaljujući univerzalnom držaču kivete i funkciji automatskog prepoznavanja, veličine kiveta se mogu menjati po potrebi između okruglih, četvtastih i vijala.

Nema potrebe za merenje konverzija

Bez obzira da li testirate hlor ili provodite enzimske testove, naš spektrofotometar će prikladno prikazati rezultate u jedinicama koje su vam najvažnije. HI801 IRIS može meriti prolaznost, apsorbanciju i koncentraciju na osnovu vaših potreba.

Unapred programirane metode sa opcijom proširenja

HI801 IRIS Spektrofotometar dolazi unapred programiran sa više od 80 metoda hemijske analize koje se često koriste kako bi vam pomogli da započnete analize. Jednostavno ažurirajte ove metode povezivanjem na računar ili fleš disk.

Prilagodite HI801 IRIS pomoću do 100 ličnih metoda. HI801 IRIS će vas voditi kroz postupak stvaranja metode korak po korak. Za dodatnu svestranost, svaka metoda može sadržati do 10 tačaka kalibracije, pet različitih talasnih dužina i do pet tajmera reakcije.

Jednostavno pristupite omiljenim metodama, direktno sa početnog ekrana da biste uštedeli vreme.

Ugrađeni tajmeri čine merenje besprekornim. Tajmer odbrojavanja prikazuje preostalo vreme do merenja, osiguravajući dosledne rezultate merenja i korisnika. Ako zastanete, režim vodiča će vas provesi kroz korake merenja.

Dizajniran za dinamična okruženja

Kompaktni profil HI801 IRIS i dugotrajna baterija olakšavaju postavljanje bilo gde u vašoj laboratoriji. Punjiva litijum-jonska baterija traje 3.000 merenja, odnosno 8 sati – tokom celog dana upotrebe na terenu.

Podaci o kvalitetu bez muke

Prebacite rezultate merenja pomoću USB uređaja ili direktne veze sa računarom organizovanog prema ID-u uzorka, metodi ili rasponu datuma. Sačuvajte podatke u .pdf ili .csv formatu radi maksimalnog integriteta ili fleksibilnosti podataka – sve bez upotrebe specijalizovanog softvera.

Sortirajte i delite svoje podatke

Sačuvajte podatke u .pdf ili .csv formatu za maksimalni integritet ili fleksibilnost podataka. Imajte slobodu da izaberete format datoteke koji je za vas najbolji.

Vodič kroz meni koja ima smisla

Brzo se krećite između ekrana pomoću prilagođenih tastera i pristupite svojim omiljenim metodama direktno sa početnog ekrana pomoću naše funkcije „omiljene metode“.

Sve vaše važne informacije su lako vidljive

Sa ekranom od 6 inča, ekran je velik i lak za čitanje. Visok kontrast čini da se svaki znak na ekranu se ističe čak i tokom upotrebe na otvorenom. Širok ugao gledanja omogućava merenja da se vide iz daleka, pa dok radite oko laboratorije nije potrebno stajati iznad ekrana da biste videli merenja.

Nulti otpor s kapacitivnom dodirnom pločicom

Tasteri menija su deo ekrana. Izgrađeno da bude potpuno zapečaćeno i lako se čisti, brojilo prepoznaje ključne dodire čak i kroz rukavice.

Jednostavno promenite veličinu uzorka

Zahvaljujući univerzalnom držaču kivete i funkciji automatskog prepoznavanja, veličine kiveta se mogu menjati po potrebi. Programirana veličina kivete biće prikazana na ekranu svaki put kada testirate kako biste bili sigurni da merač koristi odgovarajuću dužinu puta pri izračunavanju merenja za tačne rezultate.

Džepni čekeri

Hanna čekeri su mali ručni fotometri koji pružaju veću tačnost rezultata od tipičnih hemijskih kompleta za ispitivanje.

Dostupno je 34 modela koji nude namensko ispitivanje parametara. Svaki model nudi poboljšanu digitalnu tehnologiju u kompaktnom dizajnu sa jednostavnim uputstvima koja čine merenja brzim i bez muke.

Četiri koraka. Jedan klik. Trenutno očitavanje.

 1. ‘Nula ’ Checker®HC sa vijalom & vodenim uzorkom unutar nje
 2. Izvadite vijalu i dodajte reagens
 3. Stavite vijalu u Checker®HC
 4. 4. Pritisnite dugme i očitajte rezultat

Subscribe to our Newsletter