Zakiseljavanje okeana i efekti na Sredozemno more

Category: Životna sredina | Tags:
Svet kakav poznajemo danas je oblikovao globalni evolucioni režim i počeo je upravo tamo, u okeanima.
Ako posmatramo okeane kao Zemljine rezervoare vode, i znamo da ovaj „rezervoar“ čini otprilike 96,5 odsto na celoj Zemlji, nego možemo biti potpuno svesni da bi sve ove brze promene mogle zaista da promene naše živote i da bi naša deca jednog dana mogla da vode potpuno drugačije živote od nas.
Ne samo da ova voda pomaže u regulisanju klime i atmosfere na Zemlji, ona takođe pruža životno okruženje za više od 80% svih vrsta na Zemlji. Ovaj divni biodiverzitet u okeanima kreće se od raznih mikroskopskih organizama do najveće životinje na svetu – plavog kita.
Efekti globalnog zagrevanja sada su naša sadašnjost, a kriva acidifikacije je progresivna. Moramo da delujemo sada kako bismo sebi dali vremena za planiranje i prilagođavanje, kako bismo mogli da predvidimo buduće društvene, ekonomske i ekološke troškove za društvo.
Sredozemno more je posebno jedinstven ekosistem i smanjenje pH može dovesti do gubitka mediteranskog morskog biodiverziteta, a da ne pominjemo socijalno-ekonomska pitanja za stanovnike mediteranske obale.
Globalno zagrevanje se dešavalo postepeno, uglavnom u periodu posle industrijske revolucije i uzrokovano je ljudskom aktivnošću, pre svega sagorevanjem fosilnih goriva koja pumpaju ugljen-dioksid (CO2) i druge gasove staklene bašte u atmosferu. Kao jedan od efekata posebno je temperatura, odnosno zagrevanje atmosfere, okeana i Zemljine površine.
Ovi efekti su veoma merljivi iu mnogim slučajevima vidljivi.
„Zakiseljavanje se u osnovi definiše kao smanjenje u celom svetu pHmorske vode kao posledica apsorpcije velikih količina ugljen dioksid(CO2) iz okeana.“
Promene u hemiji morske vode
Apsorpcija CO2 je uglavnom rezultat rastvaranja gasa u gornjim slojevima okeana. Kada se CO2 rastvori u morskoj vodi, stvara ugljenu kiselinu (H2CO3) i oslobađa H+, koja zatim reaguje sa karbonatnim jonima (CO32−) i aragonitom (stabilan oblik kalcijum karbonata) i formira bikarbonat (HCO3−). Sadašnja morska voda je izuzetno bogata rastvorenim karbonatnim mineralima. Međutim, kako se kiselost okeana povećava, koncentracije karbonatnih jona opadaju.
Dok vlade rade zajedno kako bi izbegle neizvodljivo smanjenjem ugljen-dioksida i rešavanjem osnovnog uzroka zakiseljavanja okeana, regionalne akcije treba preduzeti sada da bi se smanjili lokalni uzroci i upravljale neizbežnim posledicama prošlih emisija.
„Sredozemno more se smatra malim okeanom sa velikom varijabilnosti životne sredine i strmim fizičko-hemijskim gradijentima unutar relativno ograničenog regiona. Njenu cirkulaciju karakterišu zonski gradijenti fizičko-hemijskih varijabli, sa salinitetom, temperaturom, stratifikacijom i alkalnošću koji se povećavaju prema istoku. Vode sa malo hranljivih materija (od oligotrofnih do ultraoligotrofnih) na moru stoje za razliku od mnogih priobalnih regiona, često sadrže ekosisteme korala i morske trave, na koje utiče eutrofikacija izazvana ljudima. Stoga je zakiseljavanje dodatni antropogeni pritisak na ekosisteme Sredozemnog mora, koji već pate od prekomernog izlova, povećanja temperature površine mora i invazija stranih vrsta.
Praćenjem naših regionalnih voda možemo kreirati bolje prognoze budućih promena i izvršiti naše planiranje i ulaganja u korespondenciju.

HI98494

Prenosivi pH/EC/DO metar sa Bluetooth-om
Funkcionalan i precizan, ovaj merač može da testira 12 različitih parametara kvaliteta vode koristeći pH, EC i optičke DO senzore. Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili deljenje pomoću integrisane Bluetooth veze i aplikacije Hanna Lab. Uređaj je vodootporan (merač IP67, sonda IP68). Ima automatsko beleženje intervala do 45.000 uzoraka ili prijavljivanje na zahtev. HI98494 je savršen za profesionalce u oblasti životne sredine i industrije.

HI9829

Multiparametarski merač pH/ISE/EC/DO/Turbiditet
Vodootporni merač sa GPS opcijom
HI9829 je vodootporni prenosivi multiparametarski merač koji prati do 14 različitih parametara kvaliteta vode. Višesenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava merenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, provodljivost, rastvoreni kiseonik, zamućenost, amonijum, hlorid, nitrate i temperaturu. Sonda digitalno prenosi očitavanja sa opcijama za evidentiranje podataka dok je isključena sa merača. Opcioni GPS omogućava praćenje lokacije merenja. Kompletan sistem je jednostavan za podešavanje i lak za korišćenje. HI9829 je veoma prilagodljiv i isporučen sa svim potrebnim dodacima, upakovanim u izdržljiv kofer za nošenje.
Dve sonde koje možete izabrati (osnovna ili prijavljivanjem) HI7609829 (osnovni) i HI7629829 (prijavljivanje) su višeparametarske sonde za upotrebu sa HI9829 prenosivim meračem. Postoji opcija da izaberete koja će sonda biti isporučena sa HI9829. Podrazumevano, HI9829 i odgovarajuća sonda će biti opremljeni senzorima pH/ORP, provodljivosti i rastvorenog kiseonika. Svaka sonda se može nadograditi za merenje mutnoće pomoću senzora zamućenosti/provodljivosti.

HI98198

Prenosni optički DO (opdo) merač
HI98198 koristi luminiscentnu optičku metodu za merenje rastvorenog kiseonika u vodi i otpadnoj vodi.
Ovaj profesionalni vodootporni merač je u skladu sa IP67 standardima i merama:
 • DO
 • barometrijski
 • pritisak
 • BOD
 • temperatura
HI98198 se isporučuje u kompletu sa svim dodacima uključujući sondu, senzor pametne kapice sa ugrađenim RFID-om i robusnim koferom za nošenje.
Prednosti: Merač rastvorenog kiseonika HI98198 ima mnoge prednosti u odnosu na druge galvanske i polarografske merače rastvorenog kiseonika. Ovaj merač koristi otpornu optičku sondu rastvorenog kiseonika HI764113 za merenje rastvorenog kiseonika koja ima sledeće prednosti.
 • Nema membrana
 • Nema elektrolita
 • Nema potrošnje kiseonika
 • Nema zavisnosti od protoka ili minimalne brzine protoka
 • Brza i stabilna očitavanja
 • Minimalno održavanje

HI801

Spektrofotometar Iris
IRIS prenosivi spektrofotometar nije sličan nijednom od proizvoda koje smo kreirali u prošlosti. Razlikuje se od naših fotometara jer omogućava merenje u spektru svih talasnih dužina vidljive svetlosti, a ne samo unapred određenih talasnih dužina. Spektrofotometri rade tako što izoluju svetlost na određenim talasnim dužinama od bele svetlosti. Ovaj kompaktni merač sadrži brojne karakteristike koje omogućavaju i fantastične performanse i izuzetnu upotrebljivost.
 • Napredni optički sistem sa podeljenim snopom
 • Punjiva litijum-jonska baterija
 • Korisnički prilagodljive metode
Parametri akvakulture uključuju alkalnost, kalcijum, nitrit i fosfat koji su ključni za održavanje zdravog sistema. Takođe sadrži parametre specifične za morsko ili slatkovodno okruženje. Takođe možete meriti rastvoreni kiseonik, amonijak, kalcijum, slobodni hlor, ukupni hlor, bakar, nitrate koji su važni parametri za akvakulturu.

Autor:
Nives Vinceković Budor, mag.ing.chem.ing.