Utjecaj sadržaja makro i mikroelemenata na kvalitetu tla i rast biljakajecaj sadržaja makro i mikroelemenata na kvalitetu tla i rast biljaka

Category: Poljoprivreda | Tags:

Tlo je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja osnovnu bazu za proizvodnju organske materije. Tlo je prirodna podloga iz koje biljke crpe esencijalne elemente koji su nepohodni za njihov pravilan rast i razvoj.

Tlo je ograničeno prirodno dobro koje je uništivo, sporo se formira i brzo uništava u procesu nepravilnog korištenja. Ono je osnova poljoprivredne proizvodnje i uvijet opstanka života na našem planetu.

Produktivna sposobnost tla je faktor koji određuje produktivnost poljoprivredne proizvodnje i podrazumijeva sposobnost biljaka da se preko sustava korijena opskrbljuju vodom i neophodnim mineralnim materijama.

Plodnost tla je drugi važan faktor svakog poljoprivrednog zemljišta. Plodnost predstavlja dinamično stanje različitih fizičkih, kemijskih i bioloških osobina i procesa u tlu, zahvaljujući kojem je moguć različit stupanj života biljaka, životinja pa i samih ljudi.

Korištenjem tla u intenzivnoj biljnoj proizvodnji , često dolazi do poremećaja ravnoteže pojedinih faktora stvaranja i oštećenja tla.

Čovjek svojom aktivnošću, najčešće poljoprivrednom proizvodnjom, može povećati ili smanjiti plodnost tla. Faktori koji ugrožavaju plodnost tla mogu biti: smanjenje zaliha organskih tvari, zbijanje tla, kvarenje strukture i pogoršanje vodno-zračnog i termičkog režima, smanjenje biološke aktivnosti, tj. poremećaja u broju i zastupljenosti različitih grupa korisnih mikroorganizama, zagađenje reziduima pesticida, zagađenje teškim metalima, radionuklidima, zaslanjivanje, alkalizacija I zakišeljavanje tla, erozija, privremeni i trajni gubici tla uslijed promjene namjena korištenja poljoprivrednog tla i drugo.

Agrokemijska plodnost tla podrazumijeva kemijske osobine tla koje su određene sadržajem makro i mikroelemenata (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Mo, B, Se, Si, Na, Cl i drugi) i odsustvom topljivih oblika štetnih elemenata (neki teški metali, radionuklidi I slično).

Teški metali u tlu mogu biti prirodnog i antropogenog podrijetla.

U prirodi, teški metali dospijevaju u tlo prirodnim raspadanjem stijena i minerala na kojima se formira tlo, a koji u svom sastavu sadrže i teške metale. Najčešće su to Cu, Zn, Ni, Pb, Al, Cr.

Prirodni sadržaj teških metala u tlu je najčešće nizak, a izuzetak su tla u blizini rudnika i ležišta metala.

U nekim tlima postoji veća koncentracija teških metala od njihove koncentracije u stijenama i mineralima na kojima je nastalo to tlo.

Uzroci povećanja teških metala kod ovakvih tla mogu nastati kao posljedica industrijskih postrojenja za preradu metala, promet i korištenje fosilnih goriva.

Zbog ovih aktivnosti čovjeka metali se oslobađaju u zrak, i u vidu kiše, plinova i čađe dospijevaju na površinu zemlje. Ispušni plinovi iz automobila zagađuju tlo metalima u neposrednoj blizini puteva (do 100m).

U procesu uzgoja biljaka primjenjuju se razne agrotehničke mjere radi poboljšanja prinosa i suzbijanja štetočina.

U tu svrhu primjenjuju se mnogobrojna sredstva za prihranu i zaštitu biljaka, mineralna gnojiva i pesticidi. Ova sredstva pokraj korisnog djelovanja na biljke mogu biti i štetna ukoliko se prekomjerno koriste. U tom slučaju može doći do kontaminacije zemljišta i biljaka teškim metalima.

Nekontrolirana upotreba otpadnih industrijskih i komunalnih voda za zalijevanje može prouzrokovati kontaminaciju tla teškim metalima. Korištenje komposta od gradskog smeća i kanalizacijskog mulja također dovodi do kontaminacije tla teškim metalima.

MAKRO I MIKROELEMENTI

MAKROELEMENTI

N (Dušik)

Dušik je element neophodan za vegetativni i generativni rast i razvoj biljaka.

Nedostatak dušika uzrokuje smanjenje rasta biljaka, žutu boju lista, smanjenje plodova i smanjenje otpornosti biljaka prema bolestima. Višak adušika izaziva prekomjeran rast vegetativnih organa biljaka, dok se generativni rast smanjuje, sazrijevanje plodova je sporije i povećana je osjetljivost biljke na bolesti.

P (Fosfor)

Fosfor je element koji je neophodan za rast generativnih organa, rast biljaka, diobu stanica, bolje ukorjenjavanje biljaka, razvoj sjemena i ploda i sazrijevanje ploda. Nedostatak fosfora usporava rast biljaka kao i stvaranje listova i cvijetova. Višak fosfora se rijetko javlja, a ako se pojavi izaziva smanjeni rast biljke, a listovi dobijaju tamne mrlje.

K (Kalij)

Kalij je važan za metabolizam biljaka. Utječe na usvajanje i transport svih hranljivih materija i vode, reguliranje pH vrijednosti stanica, regulaciju osmotskog tlaka i rast mladog tkiva. Povećava otpornost na bolesti. Nedostatak kalija kod najstarijih listova biljke na rubovima izaziva klorotične i nekrotične pjege i uvijanje lista. Visok odnos N:K u tlu nepovoljno utječe na prinos i kvalitetu ploda.

Ca (Kalcij)

Kalcij je element od izuzetnog značaja na strukturu staničnih membrana.

Ukoliko je odsutan dolazi do pucanja stanica. Kalcij utječe na diobu stanica, rast i izduživanje korijena, otpornost biljke na bolesti. Nedostatak kalcija se uočava na najudaljenijim dijelovima biljke i na mladom tkivu (vrh korijena, rubovi listova, plodovi).

Mg (Magnezij)

Magnezij je važan sastojak u procesima klorofila i fizioloških procesa u biljkama. U nedostatku magnezija zaustavlja se proces fotosinteze i razgradnja klorofila.

Posljedice nedostatka magnezija uočavaju se na najstarijim listovima biljaka u vidu intervenozne kloroze, kada živci ostaju zelene boje, a površina između njih dobija žutu boju.

S (Sumpor)

Sumpor ulazi u sastav proteina, enzima, koenzima i aminokiselina. Nedostatak sumpora se vidi na mladim listovima, obzirom da je sumpor nepokretan u biljci.

Biljka zaostaje u rastu, lišće počinje žutiti, a stabiljke postaju krte.

MIKROELEMENTI

U grupu mikroelemenata ubrajaju se:

Ni, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Si, Cr, J, Se, Fe, Na, Sr, Co i Cl.

Fe (Željezo)

Željezo je važan element za proces fotosinteze. Željezo povećava otpornost prema suši i bolestima, a u plodovima regulira sintezu vitamina.

Nedostatak željeza nastaje na alkalnim tlima, a manifestira se kao kloroza između živaca lista. Ukoliko je nedostatak veći, lišće pobijeli ili dobije spržen izgled.

B (Bor)

Bor omogućava razvoj cvijetova, fertilnost peludi, nastanak plodova i pravilan razvoj ploda. Nedostatak izaziva sušenje bočnih izdanaka plodova i smanjenje prinosa. Višak se ispoljava kao kloroza na listovima.

Mn (Mangan)

Mn (Mangan) Mangan je važan mikroelement jer je on specijalni aktivator enzima. Vrši ulogu biokatalizatora u formiranju klorofila i poboljšava formiranje škroba i šećera u biljkama. Kod alkalnih zemljišta može se javiti nedostatak mangana. Ispoljava se na lišću u vidu kloroze.

Zn (Cink)

Cink ima višestruki utjecaj, a najvažniji je u formiranju klorofila. Cink spriječava nakupljanje suvišnih kiselina u lišću i sudjeluje u disanju stanica. Nedostatak se uočava na bočnim izdancima biljaka, a pri većem nedostatku može doći do smanjenja prinosa.

Mo (Molibden)

Molibden ulazi u sastav kloroplasta biljaka i važan je činiloc fotosinteze.

Regulira transport željeza kroz biljku i doprinosi apsorpciji dušika. Nedostatak prouzrokuje savijanje starijeg lišća po sredini.

Cu (Bakar)

Bakar utječe direktno i indirektno na mnoge fiziološke procese u biljci, povećava prinos, povećava kvalitetu ploda i ubrzava sazrijevanje. Pri nedostatku bakra dolazi do slabije oplodnje, mlade biljke venu, a lišće dobija pepeljastu boju i suši se.

Utjecaj teških metala na biljke

Neki teški metali u malim količinama su nepohodni za pravilan rast i razvoj biljaka. To su Fe, Zn , Cu, Se i Co. Neki teški metali su toksični Hg, Pb, As, Ni, Cr(VI) i Cd.

Biljke imaju važnu ulogu na kruženje metala u prirodi. Teški metali preko biljaka ulaze u lanac ishrane. Teški metali utječu na sve fiziološko-biokemijske procese biljaka. Biljke imaju razrađene mehanizme za detoksikaciju od teških metala : vezivanje metala za staničnu stijenku i izlučivanje iz korijena, restrikcija kretanja prema korijenu, aktivno ispumpavanje, popravka i zaštita plazma membrane i helatizacija metala.

Nepovoljno djelovanje teških metala na biljke prvo se uočava kao usporeni rast biljke, a zatim pojava kloroze i nekroze. Promjene se uočavaju na najstarijim listovima biljke, a kasnije i na ostalim listovima. Dolazi do izumiranja listova, a velike koncentracije mogu dovesti i do izumiranja biljke.

Eksperimentalni podaci pokazuju da teški metali utječu na proces fotosinteze. Biljke ih usvajaju preko korjenskog sustava u obliku iona i /ili organskih kompleksa helata.

Kada teški metali, kao što su Ag, Hg ili Cu dođu u kontakt sa korijenom biljke, oni utječu na selektivnost dijelova stanica koje su odgovorne za transport hranjivih tvari. Na taj način prenosioci iona gube svoju funkciju. Intenzitet usvajanja i nakupljana teških metala u stanicama korijena ovisi i od prisustva drugih iona u hranjivom supstratu. Pb, Ni i Cd inhibiraju usvajanje Ca, Mg , Fe, Zn, Mn i Cu i onemogućavaju njihov transport iz korijena u nadzemne dijelove biljaka. Na taj način nepovoljno utječu na raspodjelu hranjivih elemenata u biljkama. Pri velikom višku Ni i Cd u hranjivoj podlozi, potpuno se zaustavlja metabolizam Mg, Fe, Mn i Zn. Pojavljuje se kloroza i nekroza u listovima, a korijen ima veću koncentraciju ovih elemenata. Višak Ni nepovoljno utječe na usvajanje Fe i na usvajanje Co, a na taj način se smanjuje ugrađivanje Co u vitamin B12. Cd djeluje na selektivnost membrana ćelija korijena i aktivnost enzima koji su prisutni u membranama. Ovo utječe na rast stanica korijena, na usvajanje i transport vode, a izaziva i povećanje koncentracija fenolnih spojeva.

Pri vrlo niskim koncentracijama Pb utječe na unos Ca, K, P, Mg, Fe, Cu, Zn i Mn.

Višak Cu različito utječe na sadržaj i transport drugih elemenata. U korijenu smanjuje koncentraciju Ca i Fe, a u manjoj mjeri na K.

Velik i toksičan efekt na biljke se javlja pri kombinaciji prisustva više toksičnih metala.

Cd (Kadmij)

Visoke koncentracija Cd u biljkama utječu na metabolizam željeza, izazivaju klorozu, a time utječu na proces fotosinteze.

Pb (Olovo)

Olovo u visokim koncentracijama usporava proces izduživanja korijena, rast biljaka, usporava proces fotosinteze i utječe na građu biljaka.

Hg (Živa)

Živa narušava građu biomembrana i mijenja aktivnost enzima. Na taj način se narušava razmjena tvari što dovodi do smanjenog rasta biljaka.

Cr (Krom)

Krom u većim koncentracijama djeluje toksično na biljke. Izaziva klorozu i smanjuje rast, kao i klijanje sjemena.

Ni (Nikal)

Višak nikla izaziva klorozu. Nepovoljno utječe na pokretljivost i translokaciju željeza i njegovu apsorpciju.

Cu (Bakar)

Bakar može ispoljiti toksično djelovanje ukoliko njegova koncentracija u tlu dostigne 2540 mg/kg ako je pH vrijednost tla ispod 5,5. Visoka koncentracija bakra se javlja u kiselim tlima.

Zn (Cink)

Visoke koncentracija cinka u biljkama javljaju se na kiselim tlima, kao u okolici rudnika i topionica cinka. U tim slučajevima kod biljaka dolazi do smanjenog rasta, smanjenja korjenskog sustava, stvaranja sitnih listova i nekroze listova

As (Arsen)

Visoke koncentracija arsena i njegova toksičnost javljaju se na kiselim tlima, a posebno ukoliko je pH tla manja od 5. Na pjeskovitim tlima toksičnost je veća nego na gušćim tlima.

Se (Selen)

Visoke koncentracije selena inhibiraju rast biljaka i izazivaju klorozu. Selen se najviše akumulira u sjemenu tijekom rasta biljaka. U ovom slučaju javlja se miris bijelog luka kod biljaka što ukazuje na visoku koncentraciju selena.

Dozvoljene koncentracije teških metala u tlu

Suvremena poljoprivredna proizvodnja zahtjeva visoke i stabilne prinose dobre kvalitete, uz minimalno ulaganje materijala, energije i rada, i zaštitu životne sredine od štetnog utjecaja i zagađenja.

Da bi ovo bilo moguće ostvariti, neophodno je poznavanje svih faktora koji mogu utjecati na plodnost tla, a time i na veće prinose.

Tlu je potrebno omogućiti idealan odnos nutrijenata. Ukoliko ima previše nutrijenata dolazi do zagađenja podzemnih i nadzemnih voda, zraka i tla.

Kako bi se pravilno upravljalo nutrijentima nepohodno je vršiti analizu tla, gnojiva, a potrebno je znati kakve su potrebe određenih biljaka za nutrijentima. Na ovaj način postiže se bolji prinos, a smanjuje zagađenje životne sredine. Na ovaj način vrši se i ušteda pri kupovini mineralnih gnojiva.

Koncentracija teških metala u tlu kontrolira se graničnim vrijednostima maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). U većini zemalja u Evropi je zakonski obvezujuća, dok kod nekih predstavlja neobvezujuće preporuke.

Granica koja određuje maksimalno dozvoljenu količinu neke štetne tvari u jedinici zapremine sredine koja se promatra predstavlja maksimalno dozvoljenu koncentraciju (ili MDK). U posljednje vrijeme ova veličina se naziva granična vrijednost imisije (GVI).

Koncentracije koje su maksimalno dozvoljene odnose se na ukupni sadržaj teških metala.

Opasne materije su obično: Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni i F, a štetne materije su Cu, Zn i B.

Posebnim pravilnikom su propisane maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija u tlu i vodi za navodnjavanje koje mogu oštetiti ili promijeniti proizvodnu sposobnost poljoprivrednog tla i kvalitetu vode za navodnjavanje, koje dolaze ispuštanjem iz tvornica, izlijevanjem deponija, nepravilnom upotrebom mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja. Tablica

Maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih tvari su:

Kemijski element MDK u tlu mg/kg zemlje MDK u vodi

mg/l vode

1 Kadmij Cd do 3 do 0,01
2 Olovo Pb do 100 do 0,1
3 Živa Hg do 2 do 0,001
4 Arsen As do 25 do 0,05
5 Krom Cr do 100 do 0,5
6 Nikal Ni do 50 do 0,1
7 Fluorid F do 300 do 1,5
8 Bakar Cu do 100 do 0,1
9 Cink Zn do 300 do 1,0
10 Bor B do 50 do 1,0

U Hanna Instruments portfoliu nalaze se instrumenti kojima možete vršiti analize tla na sadržaj makro i mikro elementa.

-Multiparametarski fotometar HI83325

-Usisni lizimetar HI83900

-Spektrofotometar Iris HI801

Hanna Checker HC Serija

Multiparametarski fotometar HI83325

Fotometar HI83325 omogućava točna i ponovljiva fotometrijska mjerenja svaki put. Ključni parametri su: Amonijak, Kalcij, Magnezij, Nitrati, Fosfor, Kalij, Sulfati i pH.

Napredni optički sistem – neusporedive performanse stonog fotometra. Dosljedno i temeljito praćenje biljnih hranjivih sastojaka bitno je za održavanje zdravog rasta i razmnožavanja. To je lako s HI83325, sveobuhvatnim načinom praćenja vitalnih biljnih hranjivih tvari kao što su kalij, kalcij i magnezij. Kalij, potreban u velikim količinama, igra vitalnu ulogu u usvajanju vode i regulaciji enzima. Kalcij pomaže u jačanju zidova biljnih stanica koji štite od toplotnog stresa, dok magnezij pomaže u izgradnji jakog imunološkog sustava.

Digitalni unos pH elektrode omogućava korisniku da mjeri pH pomoću tradicionalne staklene elektrode.

HI83325 nudi način mjerenja apsorbancije koji omogućuje uporabu standarda CAL Check za provjeru performansi sustava. Mod apsorpcije omogućava korisniku da odabere jednu od tri valne duljine svjetlosti (420 nm, 466 nm i 525 nm) za mjerenje i crtanje vlastite koncentracije nasuprot modu apsorpcije. To je korisno za korisnike koji imaju vlastitu kemijsku metodu i za nastavnike koji podučavaju koncept apsorpcije pomoću Beer-Lambertovog zakona.

Dva su USB priključka za prijenos podataka na flash pogon ili računalo i za uporabu kao izvor napajanja za mjerač. Za dodatnu udobnost i prenosivost, mjerač može raditi i na unutarnjoj 3,7 VDC litij-polimernoj punjivoj bateriji.

Ključne značajke:

 • Napredni optički sustav sa svjetlijim, dugotrajnim LED izvorom svjetlosti
 • Grafički zaslon s tekućim kristalima s 128 x 64 piksela s pozadinskim osvjetljenjem
 • Ugrađeni reakcijski timer za fotometrijska mjerenja
 • Način absorbancije – koncentracija vs. apsorbancija
 • Prikazane mjerne jedinice plus kemijski oblik
 • Pretvorba rezultata pritiskom na gumb
 • Poklopac kivete
 • Mjerenje pH i temperature jednom sondom
 • Dobra laboratorijska praksa (GLP) – podaci o kalibraciji staze, uključujući datum, vrijeme, upotrijebljene odbojnike, pomak i nagib radi sljedivosti
 • CAL Check upozorava korisnika na potencijalne probleme tijekom postupka kalibracije
 • Zapisivanje podataka – može se pohraniti do 1000 fotometrijskih i pH očitanja.
 • Zabilježena očitanja mogu se brzo i jednostavno prenijeti na USB disk ili na PC.Podaci se izvoze u obliku .CSV datoteke za upotrebu s programima za proračunske tablice.
 • Pokazatelj statusa baterije
 • Poruke o pogreškama

LED svjetlosni izvor visoke učinkovitosti

LED izvor svjetlosti nudi poboljšani performans u usporedbi s volframovom svjetiljkom. LED diode imaju mnogo veću svjetlosnu učinkovitost, pružajući više svjetla uz manje energije. Oni također proizvode vrlo malo topline, što bi inače moglo utjecati na optičke komponente i elektroničku stabilnost. LED su dostupne u širokom nizu valnih duljina, a volframove žarulje trebaju biti bijelo svjetlo (sve valne duljine vidljive svjetlosti), ali zapravo imaju loš izlaz plave / ljubičaste svjetlosti.

Visokokvalitetni filtri uskih pojasa

Interferentni filtar uskog pojasa osigurava ne samo veću točnost valne duljine (+/- 1 nm), već je i vrlo učinkovit. Korišteni filtri omogućuju prijenos do 95% svjetlosti od LED u usporedbi s drugim filtrima koji su samo 75% učinkoviti. Veća učinkovitost omogućava svjetliji i jači izvor svjetlosti. Krajnji rezultat je veća stabilnost mjerenja i manja pogreška valne duljine.

Referentni detektor stabilnog izvora svjetlosti

Razdjelnik zraka koristi se kao dio unutarnjeg referentnog sustava fotometra HI83300. Referentni detektor nadoknađuje bilo kakav pomak zbog promjene snage ili promjene temperature okoline. Sada se možete osloniti na stabilan izvor svjetlosti između praznog (nula) mjerenja i mjerenja uzorka.

Velike veličine kiveta

Ćelija za uzorak HI83308 stane u okruglu staklenu kivetu s duljinom puta od 25 mm. Zajedno s naprednim optičkim komponentama, veća veličina kivete znatno smanjuje pogreške u rotaciji od indeksirane oznake kivete. Razmjerno velika duljina staze kivete omogućava da svjetlost prođe kroz veći dio otopine uzorka, osiguravajući točna mjerenja čak i kod uzoraka male apsorbancije.

Objektiv za fokusiranje za veći prinos svjetla

Dodavanje leće za fokusiranje na optičku putanju omogućava prikupljanje sve svjetlosti koja izlazi iz kivete i fokusiranje svjetla na silikonski detektor fotografije. Ovaj novi pristup fotometrijskim mjerenjima poništava pogreške zbog nesavršenosti i ogrebotina u staklenoj kiveti, eliminirajući potrebu za indeksiranjem kivete.

Usisni lizimetar HI83900

-Za nadzor tla na nivou korijena

-Savršen pratioc HI83325

-Pratite hranjive sastojke tla u korijenu

Usisni lizimetar HI83900 je izgrađen sa poroznom keramičkom kapom povezanom sa prozirnom cjevčicom za ekstrakciju otopine tla. U cijev se ubacuje gumena kapilara koji prolazi kroz gumenu kapicu i dostiže keramički vrh.

Lizimetar serije HI83900 je idealan alat za prikupljanje uzoraka otopine tla i zatim izvođenje kvantitativne kemijske analize. Na ovaj način operater može lako nadgledati nivo hranjivih sastojaka kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalij, sulfat, kalcij i magnezij.

Keramički vrh lizimetra može se koristiti u svim vrstama tla. Napravljen je od sinteriziranog materijala koji ne reagira s hranjivim sastojcima u tlu.

Zbog toga na prikupljenu otopinu tla ne utječe kemijski sastav keramičke kapice što rezultira preciznim i pouzdanim ispitivanjima.

HI83900 omogućava ekstrakciju otopine iz tla stvaranjem vukuuma unutar cijevi za uzorkovanje, koji premašuje napon vode u tlu. Ovo će uspostaviti hidraulički gradijent da otopina protječe kroz poroznu keramičku kapu i ulazi u lizimetarsku cijev. Obično treba povući vakuum od oko -60cb(centibara).

Radi boljeg boljeg praćenja sastava otopine tla tijekom čitavog perioda rasta usjeva, najmanje dva lizimetra treba ugraditi u zonu korijena reprezentativne biljke: jedan u gornji dio i drugi u donji dio zone korijena.

Za bolju točnost i ponovljivost mjerenja preporučuje se postavka instalacije na još najmanje dvije lokacije.

Spektrofotometar HI801

HI801 IRIS je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji vam omogućuje mjerenje svih valnih duljina vidljive svjetlosti.

Prilagodite svoje metode, napravite širok spektar mjerenja i budite sigurni u točnost ispitivanja spektrofotometrom Iris HI801.

Spektrofotometar HI801 IRIS ima precizan odabir valne duljine između 340 nm i 900 nm za potpunu usklađenost metoda i točnost potrebnu u industrijama kao što su profesionalni laboratoriji, postrojenja za pročišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga.

Rezultati su dosljedni i točni bez obzira na širinu pojasa zahvaljujući visokokvalitetnom i jedinstveno dizajniranom optičkom sustavu.

Opcije prilagodbe uključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene krivulje kalibracije i metode.

6-inčni zaslon velik je i jednostavan za očitanje. Visok kontrast čini svaki znak na ekranu istaknutim – čak i tijekom vanjske upotrebe.

Zahvaljujući univerzalnom držaču kivete i funkciji automatskog prepoznavanja, veličine kivete mogu se prema potrebi mijenjati između okruglih, kvadratnih i bočica.

Nema potreba za mjerne konverzije

Bez obzira testirate li klor ili provodite enzimske testove, naš spektrofotometar prikladno će prikazati rezultate u jedinicama koje su vam najvažnije. HI801 IRIS može mjeriti propusnost, apsorbanciju i koncentraciju na temelju vaših potreba.

Unaprijed programirane metode s opcijom nadogradnje

Iris se isporučuje unaprijed programiran s više od 80 metoda kemijske analize koje se često koriste kao pomoć u započinjanju analiza. Jednostavno ažurirajte ove metode povezivanjem s računalom ili flash pogonom.

Prilagodite svoj iris koristeći do 100 osobnih metoda. iris će vas postupno voditi kroz postupak stvaranja metode. Za dodatnu svestranost, svaka metoda može sadržavati do 10 kalibracijskih točaka, pet različitih valnih duljina i do pet vremena reakcije.

Jednostavno pristupite svojim omiljenim metodama, izravno s početnog zaslona, ​​kako biste uštedjeli vrijeme.

Ugrađeni mjerači vremena čine mjerenje besprijekornim. Odbrojavanje prikazuje preostalo vrijeme do mjerenja, osiguravajući dosljedne rezultate mjerenja i korisnika. Ako zaustavite, način vodiča vodit će vas kroz korake mjerenja.

Dizajniran za dinamična okruženja

Kompaktni profil i dugotrajna baterija olakšavaju instalaciju bilo gdje u vašem laboratoriju. Punjiva litij-ionska baterija traje 3.000 mjerenja ili 8 sati – tijekom cijelog dana upotrebe na terenu.

Kvalitetni podaci bez napora

Prenesite rezultate mjerenja pomoću USB uređaja ili izravne veze na računalo organizirano prema ID uzorku, metodi ili rasponu datuma. Spremite podatke u .pdf ili .csv formatu radi maksimalne cjelovitosti ili fleksibilnosti podataka – sve bez upotrebe specijaliziranog softvera.

Razvrstajte i podijelite svoje podatke

Spremite podatke u .pdf ili .csv formatu za maksimalnu cjelovitost ili fleksibilnost podataka.

Slobodno odaberite format datoteke koji vam najbolje odgovara. Vodič kroz menu koji ima smisla

Brzo se krećite između zaslona s prilagođenim tipkama i pristupite svojim omiljenim metodama izravno s početnog zaslona pomoću naše omiljene metode.

Sve su vaše važne informacije lako vidljive

Sa 6-inčnim zaslonom zaslon je velik i jednostavan za čitanje. Visok kontrast čini svaki lik na zaslonu istaknutim čak i tijekom uporabe na otvorenom. Široki kut gledanja omogućuje mjerenje iz daljine, tako da ne morate stajati iznad zaslona da biste vidjeli mjerenja tijekom rada oko laboratorija.

Nulti otpor s kapacitivnom dodirnom pločicom

Tipke izbornika dio su zaslona. Izgrađeno da bude potpuno zatvoreno i lako se čisti, metar prepoznaje dodire tipki čak i kroz rukavice.

Jednostavno promijenite veličinu uzorka

Zahvaljujući univerzalnom držaču kivete i funkciji automatskog prepoznavanja, veličine kivete mogu se mijenjati po potrebi. Programirana veličina kivete prikazat će se na zaslonu svaki put kada testirate kako biste bili sigurni da mjerač koristi odgovarajuću duljinu puta pri izračunavanju mjerenja za točne rezultate.

Džepni Checkeri

Hanna Checkers su mali ručni fotometri koji pružaju veću točnost rezultata od tipičnih kemijskih setova za ispitivanje.

Dostupna su 34 modela koja nude namjensko ispitivanje parametara. Svaki model nudi poboljšanu digitalnu tehnologiju u kompaktnom dizajnu s jednostavnim uputama koje čine mjerenja brzima i bez muke.

Četiri koraka. Jedan klik. Instant očitanje.

 1. “Nulirajte” Checker®HC sa svojom kivetom & uzorkom vode
 2. Izvadite kivetu i dodajte reagens
 3. Umetnite kivetu u Checker®HC
 4. Pritisnite gumb i pročitajte rezultat