Kontrola pH, ORP i temperature za održavanje sanitarnih stanja u bazenima i SPA

Category: Bazeni | Tags:

Bazeni i banje zahtevaju kontinuirano sanitizaciju kako bi se sprečio rast algi i ubile štetne bakterije. Najčešća vrsta sredstva za sanitizaciju i tretiranje bazenske i SPA vode je hlor. Hlor je jak oksidans, ali se za dezinfekciju bazena i SPA koriste i drugi oksidansi poput broma i joda. U zavisnosti od nivoa pH, hlor će biti prisutan kao hipohlorova kiselina (HOCl), najefikasniji oblik za dezinfekciju ili kao manje efikasan hipohlorit ion (OCl¯). Hlor će biti prisutan u većim koncentracijama kao hipohlorova kiselina ispod pH 7,6; iznad ovog pH, pogoduje hipohlorit. Hlor se takođe može kombinovati sa drugim molekulama prisutnim u vodi; kada se meša sa amonijakom, formiraju se hloramini koji su praktično neefikasni u dezinfekciji i odgovorni su za stvaranje poznatog i neprijatnog „hlornog“ mirisa.

Budući da oblik prisutnog hlora zavisi od pH, pH treba uravnotežiti na odgovarajućem nivou da bi se maksimizirala efikasnost u stanju dezinfekcije i obezbedio komfor plivača. Idealni nivoi pH su obično između 7,2 i 7,6; Nivo pH iznad ovog uveliko smanjuje efikasnost sredstava za dezinfekciju hlorom, a nivoi pH ispod ovog mogu izazvati iritaciju kože i očiju. Pored pH, dodatno treba izmeriti i koncentraciju sredstva za dezinfekciju. Koncentracija hlora se može meriti ili slobodnim hlorom (hlor dostupan za aktivnu dezinfekciju) ili ukupnim hlorom (kombinovani hlor koji više nije dostupan za dezinfekciju, pored slobodnog hlora).

Idealne koncentracije hlora variraju u zavisnosti od uslova u bazenu. Hlor se “lomi” kada se izlaže UV zračenju. Kako bi se stabilisao hlor u prisustvu UV zraka, često je potrebno dodati cijanuričnu kiselinu, kada je reč o spoljašnjim bazenima (otvorenim). Međutim, visoki nivo cijanurične kiseline takođe može sniziti sanitarnu moć hlora. Još jedno razmatranje temperature Mikroorganizmi brže rastu na višim temperaturama, tako da je potreban nivo saniranja bazena ili SPA u velikoj meri zavisi od temperature vode; ovo se posebno odnosi na grejne bazene i banje. Opšte pravilo je da se za svako povećanje temperature vode od preko 5 ° C za 5,5 ° C koncentracija potrebnog sredstva za dezinfekciju udvostruči.

Dok je slobodni hlor mera količine dostupnog hlora koji se nalazi u bazenskoj vodi, druga svojstva vode mogu uticati na sposobnost hlora da pravilno dezinfikuje. Dovoljna koncentracija slobodnog hlora može biti prisutna u rastvoru, ali na osnovu određenih svojstava možda neće biti efikasan dezificijens. Oksido-redukcioni potencijal (ORP) direktno meri koliko je jak oksidacioni potencijal u rastvoru i na taj način određuje efikasnost sanitizacije. Dva bazena s istom koncentracijom slobodnog hlora mogu imati potpuno različite ORP vrednosti na osnovu pH, koncentracije cijjanurične kiseline i temperature. Stoga je ORP najbolji pokazatelj efikasnosti sanitizacije bazena ili SPA voda. Iako optimalne koncentracije variraju u zavisnosti od tipa sredstva za dezinfekciju, nivo ORP treba da se održi iznad 650 mV u bazenenskim vodama tretiranim hlorom, bromom ili jodom.

Primena

Predstavnici HANNA instruments, kontaktirani su od strane tehničara koji kontroliše bazenske vode, kako bi mu preporučili jednostavno, pristupačno rešenje za praćenje kvaliteta vode u bazenima i SPA Kupac je pre poziva koristio koloimetrijske testove za određivanje koncentracije hlora i broma i želeo je da počne da koristi pH metar sa elektrodom umesto kolorimetrijskih testova za pH. Takođe, kupac je bio zainteresovan da sazna nešto više o korišćenju ORP vrednosti u procesu dezifekcije bazenskih voda. Kupcu je preporučen prenosni, vodootporniHI98121 pH/ORP/Temperaturni tester. Kompaktnost i dimenzije, koje omogućavaju lako prenošenje testera u džepu, kao i jednostavnost upotrebe sa samo 2 testera posebno su se dopali korisniku koji se odlučio za HI98121. Posebno olakšanje za kupca je bilo kada je saznao da je tester vootporan sa kućištem koje je konstruisano tako da pluta u vodi, omogućavajući bezbrižnu upotrebu. Mogućnost našeg multiparametarskog testera HI98121 da meri pH, ORP i temperaturu omogućila je tehničaru da brzo proceni i izvrši odgovarajuća prilagođavanja kako bi maksimizirao efikasnost uređaja za dezinfekciju i za unutrašnji i za spoljni prostor, i za grejane i nezagrevane bazene i SPA. Rezolucija pH pH i ± 0,05 tačnost pH jedinice i tačnost 1 mV ORP ± 2mV tačnost obezbeđuju sigurnost da će voda biti tretirana na propisane načine. Zamenljiva pH elektroda obezbeđuje pristupačno godišnje održavanje i dug životni vek ovog multiparametarskog testera. Sve u svemu, HI98121 je sveobuhvatno rešenje koje će obezbediti pouzdana testiranja za bazenske i SPA vode.

Subscribe to our Newsletter