Parametri vode za navodnjavanje: Objašnjenje značaja i važnosti

Category: Poljoprivreda | Tags:

Analiza vode za navodnjavanje je ključni korak u obezbeđivanju kvaliteta i bezbednosti vode koja se koristi u poljoprivredne svrhe.

Ove informacije pomažu poljoprivrednicima da odrede pogodnost vode za navodnjavanje i identifikuju sve potencijalne probleme koji mogu uticati na rast useva ili prinos

Pored procene kvaliteta vode, analiza vode za navodnjavanje takođe može pomoći poljoprivrednicima da optimizuju svoje prakse navodnjavanja. Razumevanjem specifičnih karakteristika svog izvora vode, poljoprivrednici mogu da prilagode svoje rasporede navodnjavanja i metode kako bi obezbedili da usevi dobiju pravu količinu vode u pravo vreme. Ovo može dovesti do poboljšanja zdravlja useva i prinosa, kao i do smanjenja otpada vode i uticaja na životnu sredinu.

Sve u svemu, analiza vode za navodnjavanje je suštinski alat za savremenu poljoprivredu. Omogućava poljoprivrednicima da donose informisane odluke o svojim praksama navodnjavanja i osiguravaju da koriste sigurne i održive izvore vode za uzgoj svojih useva.

Kao što svi znamo, parametri vode za navodnjavanje igraju vitalnu ulogu u prinosu i kvalitetu useva. Uverite se da je voda koju koristite za navodnjavanje odgovarajućeg kvaliteta je ključna za obezbeđivanje zdravih, kvalitetnih i bogatih proizvoda.

1. Upoznavanje sa parametrima vode za navodnjavanje

Parametri vode za navodnjavanje su od suštinskog značaja u poljoprivrednim praksama, pošto je voda jedan od najosnovnijih inputa za uzgoj useva. Kvalitet vode ostaje često zanemareno razmatranje u praksama navodnjavanja, ali ima značajan uticaj na prinos useva, plodnost zemljišta i efikasnost korišćenja vode.

Analiza uključuje ispitivanje vode za različite parametre:

  • pH
  • elektroprovodljivost / EC
  • ukupne rastvorene materije / TDS
  • alkalnost
  • tvrdoća vode
  • sadržaj hranljivih materija (NPK, mikroelementi)
  • zagađivači

pH nivo i njegov uticaj na useve

Nivoi pH vode za navodnjavanje mogu uticati na rastvorljivost esencijalnih elemenata biljaka. Nivoi pH vode koji su previsoki ili preniski mogu dovesti do neravnoteže hranljivih materija biljaka, što dovodi do usporavanja rasta i nižih prinosa.

Optimalni pH opseg za vodu za navodnjavanje treba da bude između 6,5 i 8,5, što generalno poboljšava rast biljaka i maksimizira apsorpciju hranljivih materija.

Električna provodljivost (EC) i salinitet

EC je merenje sposobnosti vode da sprovodi električnu energiju. To je važan parametar za procenu ukupne koncentracije rastvorenih soli i hranljivih materija u vodi za navodnjavanje. EC utiče na rast biljaka obezbeđujući adekvatne hranljive materije ili doprinoseći akumulaciji soli u zemljištu.

Previsoke vrednosti EC mogu izazvati ozbiljna oštećenja biljaka, kao što su opekotine listova, zahvatanje vode i smanjeni prinos. Zbog toga je ključno održavati preporučene nivoe EC kako bi se izbegli negativni uticaji na rast biljaka.

Ukupne rastvorene čvrste materije (TDS) i njeni efekti

TDS predstavljaju ukupnu koncentraciju rastvorenih materija, pre svega soli, u vodi za navodnjavanje i važna su determinanta kvaliteta vode. Oni mere koncentraciju jona u vodi, koji stupaju u interakciju sa ishranom zemljišta i biljaka.

Visoki nivoi TDS smanjuju efikasnost korišćenja vode, povećavaju stres biljaka i potkopavaju prinos useva. Umereni nivoi TDS mogu poboljšati rast biljaka i plodnost zemljišta poboljšanjem unosa hranljivih materija. Održavanje optimalnih nivoa TDS-a u vodi za navodnjavanje je od suštinskog značaja da bi se obezbedilo bolje zdravlje biljaka i maksimizirao prinos useva.

Rastvoreni kiseonik

Nivo rastvorenog kiseonika igra ključnu ulogu u podržavanju zdravog rasta biljaka i zdravlja zemljišta. Kada postoji adekvatan nivo rastvorenog kiseonika u vodi, to omogućava napredovanje korisnih aerobnih bakterija, koje onda podržavaju kruženje hranljivih materija i razlaganje organske materije. Štaviše, obezbeđuje da koren biljke ima pristup dovoljno kiseonika za disanje, promovišući snažan rast korena i unos hranljivih materija. Naprotiv, neadekvatni nivoi mogu dovesti do stanja stajaće vode koji promovišu aktivnost anaerobnih bakterija, koje mogu proizvesti štetne toksine i smanjiti ukupnu plodnost zemljišta.

Naprotiv, neadekvatni nivoi mogu dovesti do stanja stajaće vode koji promovišu aktivnost anaerobnih bakterija, koje mogu proizvesti štetne toksine i smanjiti ukupnu plodnost zemljišta.

HI9814

pH/EC/TDS/Temperaturni Merač

HI9814 je izdržljiv, prenosivi merač pH, provodljivosti, ukupne rastvorene čvrste materije i temperature za većinu merenja koja se sreću u hidroponici, akvaponici ili opštoj poljoprivredi.

Sve operacije i podešavanja se vrše preko samo dva dugmeta. Kućište je vodootporno i ocenjeno za IP67 uslove.

Isporučena multiparametarska sonda HI1285-7 meri pH, EC/TDS i temperaturu u jednoj prikladnoj, robusnoj sondi.

HI98194

Višeparametarski vodootporni merač pH/ORP/EC/TDS/Salinitet/DO/pritisak/temperatura

HI98194 je vodootporni prenosivi multiparametarski merač za evidenciju koji prati do 12 različitih parametara kvaliteta vode uključujući 6 izmerenih i 6 izračunatih.

Višesenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava merenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, provodljivost, rastvoreni kiseonik i temperaturu. Sonda digitalno prenosi očitavanja do merača, gde se tačke podataka mogu prikazati i evidentirati.

HI98194 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima i pakuje se u izdržljivi kofer za nošenje.

HI98494

Prenosivi pH/EC/DO metar sa Bluetooth-om

Funkcionalan i precizan, ovaj merač može da testira 12 različitih parametara kvaliteta vode koristeći pH, EC i optičke DO senzore.

Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili deljenje pomoću integrisane Bluetooth veze i aplikacije Hanna Lab.

  • Vodootporan (merač sa IP67, sonda sa IP68)
  • Automatsko intervalno evidentiranje do 45.000 uzoraka ili prijavljivanje na zahtev

Alkalnost

Alkalnost je mera sposobnosti vode da neutrališe kiselinu. Neophodan je za unutrašnju strukturu biljke, proizvodnju energije i sintezu hranljivih materija. Alkalna voda može poboljšati kvalitet strukture zemljišta, aeraciju zemljišta i snabdevanje hranljivim materijama. Alkalna voda može poboljšati kvalitet strukture zemljišta, aeraciju zemljišta i snabdevanje hranljivim materijalima. Da bi se ovo sprečilo, preporučuje se redovno ispitivanje tla i tretman.

Sadržaj hranljivih materija i zahtevi za đubrenje

Odgovarajući sadržaj hranljivih materija i đubrenje su ključni faktori u postizanju optimalnog rasta, prinosa i kvaliteta useva. Neophodno je razumeti dostupnost hranljivih materija u zemljištu i koje vrste hranljivih sastojaka biljke zahtevaju u različitim fazama svog rasta. Mnogi faktori utiču na ovu potražnju kao što su vrsta useva, vremenski uslovi, tekstura zemljišta, pa čak i navodnjavanje

Đubriva mogu obezbediti dodatne elemente kao što su azot, fosfor, kalijum kako to zahteva određena vrsta useva. Ispitivanje zemljišta je koristan alat za određivanje koje bi đubrivo najbolje odgovaralo određenom polju ili tipu zemljišta. Pored poznavanja pravog odnosa esencijalnih hranljivih materija, uzgajivači takođe moraju da znaju kada i kako da primenjuju ove proizvode đubriva efikasno i efikasno kako bi maksimizirali usvajanje od strane biljaka dok istovremeno smanjuju curenje otpadnih proizvoda u izvore vode.

Analiza sadržaja hranljivih materija u kombinaciji sa odgovarajućom dozom primene i praksama postavljanja obezbeđuje zdrave useve uzgajane u optimalnim uslovima.

Optimizacija hranljivih materija u zemljištu/podlogama bez zemlje

HI801

Spektrofotometar iris

HI801 Iris je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućava merenje na svim talasnim dužinama vidljivog dela spekta.

Jednostavna i potpuna analiza vode!

Azot/fosfat/kalijum/alkalnost/magnezijum/kalcijum/gvožđe/tvrdoća vode

Pogodnost unapred programiranih više od 80 metoda sa mogućnošću proširenja.

Prilagodite svoje metode, izvršite širok spektar merenja i budite sigurni u svoju tačnost testiranja sa irisom.

Video tutorijal:
Postupak merenja nitrata

HI83325

Fotometar za analizu nutrijenata

HI83325 je kompaktan, višeparametarski fotometar za upotrebu u laboratoriji ili na terenu.

Ovaj merač ima 9 različitih programiranih metoda koje mere 8 ključnih parametara kvaliteta vode za hranljive materije biljaka i takođe nudi režim merenja apsorpcije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvene krive koncentracije u odnosu na apsorpciju.

Parametri specifični za biljne hranljive materije uključuju kalijum, kalcijum i magnezijum.

Da bi se uštedeo dragoceni prostor u laboratoriji, HI83325 se udvostručuje kao profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada jedan metar može da se koristi i za fotometrijsku i pH merenja.

Zamućenost

Zamućenost je merenje suspendovanih čestica u vodi za navodnjavanje koje ometaju prodiranje svetlosti i smanjuju njenu bistrinu. Veći nivoi zamućenosti mogu smanjiti fotosintezu i rast biljaka. Takođe može povećati rizik od kontaminacije i začepljenja sistema za navodnjavanje, što dovodi do smanjenog protoka vode i prinosa useva. Tehnologije filtera i redovno održavanje sistema mogu sprečiti ove probleme i garantovati efikasno navodnjavanje useva.

Mikrobna kontaminacija

Mikrobna kontaminacija vode za navodnjavanje je čest problem u poljoprivrednim sredinama. Prisustvo bakterija, virusa i drugih mikroorganizama u vodi može dovesti do širenja bolesti na usevima i kontaminiranim proizvodima koji mogu ozbiljno naštetiti ljudskom zdravlju. Poljoprivredne prakse kao što su upotreba organskih đubriva, nepravilna drenaža i odlaganje otpada sa farme su povezane sa visokim nivoima mikrobne kontaminacije u vodi za navodnjavanje. Mere prevencije i kontrole uključuju redovno praćenje izvora vode i metoda primene, odgovarajuće sanitarne tehnike za alate/opremu koja se koristi za navodnjavanje, prakse plodoreda koje smanjuju stopu preživljavanja patogena i uspostavljanje sistema za prečišćavanje vode. Procedure testiranja treba redovno da se ažuriraju korišćenjem savremenih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju bolje protokole izolacije koji dovode do prefinjenijih rešenja za zalivanje biljaka zajedno sa sveobuhvatnom analizom zemljišta koja pomaže poboljšanim prinosima uz održivi rast.

Redovno testiranje, pravovremene strategije sanacije i integrisani pristup upravljanju mikrobima pomažu da se osigura da poljoprivreda ostane važan izvor hrane bez ugrožavanja bezbednosti potrošača ili održivosti životne sredine.

Značaj parametara vode za navodnjavanje prevazilazi okvire produktivnosti useva. Loše prakse upravljanja vodama mogu pogoršati probleme životne sredine kao što su erozija, akumulacija soli i zalivanje vode. Pored toga, može doprineti zaslanjivanju zemljišta, smanjenju dopune podzemnih voda i smanjenju biodiverziteta. Stoga je održavanje optimalnog kvaliteta vode neophodno da bi se obezbedilo efikasno upravljanje vodama i sprečili negativni uticaji na životnu sredinu.

2. Donošenje informisanih odluka na osnovu rezultata

Nakon što ste protumačili svoje rezultate, sledeći korak je donošenje informisanih odluka na osnovu njih. Ako vaša analiza pokaže nedostatke hranljivih materija, možete da prilagodite primenu đubriva, dok ako su prisutni zagađivači, možete preduzeti korake da poboljšate kvalitet vode za navodnjavanje.

3. Očuvanje voda

Klimatske promene i opadanje rezervoara vode povećali su potrebu za optimizacijom korišćenja vode za navodnjavanje. Metode očuvanja kao što su zatvaranje struktura za distribuciju vode kao što su kapije i mlaznice, izborne prakse navodnjavanja koje isporučuju vodu direktno do korena biljaka i implementacija visokoefikasnih sistema za navodnjavanje mogu smanjiti gubitak vode, poboljšati efikasnost korišćenja vode i smanjiti uticaje na životnu sredinu.

U zaključku, parametri vode za navodnjavanje su od suštinskog značaja za produktivnost useva i efikasno korišćenje vodnih resursa. Oni pomažu u određivanju optimalnih praksi upravljanja vodama, olakšavaju efikasnu isporuku hranljivih materija i vode biljkama i sprečavaju negativne uticaje na životnu sredinu. Održavanje optimalnog kvaliteta vode je neophodno za održive poljoprivredne prakse i sprečavanje degradacije zemljišta.

Očuvanje vode se takođe mora razmotriti kako bi se osiguralo da vodni resursi ostanu dostupni budućim generacijama.

Kao takva, postoji potreba za kontinuiranim istraživanjem i razvojem inovativnih metoda navodnjavanja.

Imate pitanja?

Kontaktirajte Hanna tehničkog stručnjaka na info@hannainstruments.rs ili koristeći naš kontakt obrazac.

AUTOR: Nives Vinceković Budor, mag,ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter