Elektroda Jono-selektive

Category: Laboratori | Tags: #  
Hanna ofron një zgjidhje për çdo metodë të analizave potenciometrike të joneve me elektroda jonselektive.

Analizat e joneve potenciometrike me elektroda selektive jonesh (ISE) kryhen duke përdorur një nga tre metodat, ku secila ka avantazhet e veta: potenciometria direkte, metodat inkrementale dhe titrimi potenciometrik. Hanna ofron një zgjidhje për secilën nga këto metoda:

Potenciometri e drejtpërdrejtë

Potenciometria e drejtpërdrejtë është një metodë e përdorur gjerësisht për kryerjen e analizës së joneve me ISE. Kjo metodë është shumë efektive kur përdoruesi duhet të masë shpejt tsasi të mëdha mostrash në përqendrime të ndryshme.

Our direct reading meters, such as the HI98191, display concentration of the unknown sample by a direct reading after calibration of the instrument with two or more standards; ionic strength adjustments are made to both samples and standards.

Metodat rritëse

Metodat rritëse janë teknika të dobishme që përdoren për të përcaktuar përqendrimin e joneve në mostrat, përbërësit e të cilëve janë të ndryshueshëm ose të përqendruar. Metodat rritëse kanë disa avantazhe të qenësishme ndaj potenciometrisë direkte. Teknikat mund të zvogëlojnë gabimet nga variablat si temperatura, viskoziteti, pH ose forca jonike.

Elektrodat mbeten të zhytura gjatë gjithë procesit, duke reduktuar kështu kontaminimin e mostrës. Metodat e mbledhjes së njohur, të zbritjes së njohur, të mbledhjes së analitit dhe të zbritjes së analitit janë katër nga këto teknika rritëse.

Një titrim potenciometrik mund të rrisë saktësinë e matjeve të ISE dhe gjithashtu numrin e specieve jonike që mund të përcaktohen. ISE-të zakonisht përdoren për të përcaktuar vetëm një lloj të caktuar elektroliti.

Titrimi

Një ndryshim i vogël në shtimin e reaktantit korrespondon me një ndryshim të madh në potencialin e elektrodës në pikën përfundimtare stekiometrike. Një shembull i një titrimi me formim precipitatesh është përcaktimi i klorurit duke përdorur nitrat argjendi. Një ISE argjendi mund të përdoret për të ndjekur këtë titrim.

Një titrim kompleksometrik përdoret për përcaktimin e kalciumit. Një tretësirë e kalciumit titrohet me agjentin kompleksues, EDTA. Gjatë titrimit ka një rënie graduale të përqendrimit të joneve të lira Ca2+ pasi shtohet më shumë EDTA. Pika përfundimtare korrespondon me pikën në të cilën kompleksohet i gjithë Ca2+. Ecuria e këtij titrimi mund të monitorohet duke përdorur një ISE kalciumi.

Lini një koment

Your email address will not be published.