Alkaliniteti

Category: Parametrat | Tags: #  
Alkaliniteti është kapaciteti sasior i një kampioni uji për të neutralizuar një acid në një pH të caktuar.

Alkaliniteti është kapaciteti sasior i një kampioni uji për të neutralizuar një acid në një pH të caktuar. Kjo matje është shumë e rëndësishme në përcaktimin e karakteristikave korrozive të ujit për shkak të joneve hidroksid, karbonat dhe bikarbonat. Burime të tjera të alkalinitetit mund të jenë nga anionet që mund të hidrolizohen si fosfatet, silikatet, boratet, fluori dhe kripërat e disa acideve organike. Alkaliniteti është kritik në trajtimin e ujit të pijshëm, ujërave të zeza, sistemeve të bojlerit dhe ftohjes dhe dherave.

Alkaliniteti mund të matet si alkaliniteti i fenolftaleinës dhe alkaliniteti total. Alkaliniteti i fenolftaleinës përcaktohet duke neutralizuar kampionin në një pH prej 8.3 duke përdorur një tretësirë të holluar të acidit klorhidrik dhe një indikator fenolftaleinë. Ky proces konverton jonet hidroksid në ujë, dhe jonet karbonate në jone bikarbonate:

OH¯ + HCl → H₂O + Cl¯ CO₃²- + HCl → HCO₃¯ + Cl¯

Meqenëse jonet bikarbonat mund të shndërrohen në acid karbonik me acid klorhidrik shtesë, alkaliniteti i fenolftaleinës mat jonet totale të hidroksidit, por vetëm gjysmën e kontributit të bikarbonatit. Për të kthyer plotësisht jonet karbonate, shtohet acid klorhidrik derisa pH i mostrës të jetë 4.5, e cila njihet si Alkaliniteti Total:

HCO₃¯ + HCl → H₂CO₃ + Cl¯

Alkaliniteti total i titrueshëm është një masë kryesisht e tre llojeve të alkaliniteteve të pranishme në një mostër uji: hidroksid, karbonat dhe bikarbonat. Alkaliniteti në ujë mund të jetë rezultat i kontributeve nga kimikatet e zakonshme, duke përfshirë karbonatin, bikarbonatin, hidroksidin, fosfatet, boratin dhe kripërat e acideve organike.

Alkaliniteti i një kampioni uji tregon aftësinë e tij për t’i rezistuar ndryshimit të pH. Sasia e alkalinitetit në ujë është kryesisht për shkak të bikarbonatit/karbonatit të pranishëm. Një nivel i ulët alkaliniteti tregon se uji është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të pH, ndërsa një nivel i lartë alkaliniteti tregon se uji do të jetë në gjendje t’i rezistojë ndryshimeve të pH. Alkaliniteti mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar kapacitetin gërryes të ujit dhe mund të sigurojë një vlerësim të fortësisë së ujit.

Monitorimi i përqendrimeve të alkalinitetit, klorurit, fortësisë, fosfatit, pH dhe sulfiteve në bolier dhe në ujërat ushqyese është thelbësor në parandalimin e situatave të rrezikshme ose të kushtueshme. Këta parametra janë të rëndësishëm në përcaktimin e karakteristikave korrozive të ujit për shkak të karbonateve dhe klorurit.

Alkaliniteti është një nga parametrat më të rëndësishëm për t’u matur në akuariume. Ndihmon për të mbajtur një pH të qëndrueshëm, një faktor i rëndësishëm për shumicën e jetës ujore. Në ujin e detit, bikarbonati është kontribuesi më i madh i alkalinitetit dhe është një element kritik i nevojshëm për koralet e shëndetshme. Koralet kanë nevojë për bikarbonat dhe karbonat në dispozicion për të formuar skeletet e tyre.

Sipas testimit të ujit në pishina dhe SPA, alkaliniteti është matja e përqendrimit total të substancave alkaline, kryesisht bikarbonateve, të tretura në ujë. Sa më i lartë të jetë alkaliniteti, aq më rezistent është uji ndaj ndryshimit të pH. Në të njëjtën kohë, uji shumë alkalin është një kontribues i madh në problemet e smëcit, si p.sh. depozitimi në pajisjet e filtrimit, pompat dhe tubacionet.

Rekomandohet të ruhet vlera e alkalinitetit brenda intervalit nga 80 në 125 ppm si karbonat kalciumi (CaCO3).

Lini një koment

Your email address will not be published.