Kripshmëria dhe uji i pijshëm

Category: Uji | Tags: #  #  
“Uji është forca e jetës”!
Leonardo da Vinci
Vitet e fundit, kripshmëria e ujit po kthehet në një problem serioz për shumë familje, veçanërisht në zonat bregdetare.
Problemi kryesor është depërtimi i detit në akuiferet bregdetare, të cilat përbëjnë një kërcënim serioz për furnizimin me ujë të bashkisë.
Ky problem mund të bëhet dukshëm më i madh gjatë thatësirës. Përveç uljes së furnizimit me ujë, thatësirat shoqërohen me rritje të ndjeshme të kripshmërisë.
Uji në Botë
Uji gjendet kudo, në sipërfaqe dhe nëntokë
Ujë i freskët
liqene dhe lumenj me ujë të ëmbël
Kur hedhim një vështrim në glob, planeti ynë duket sikur ka shumë ujë. Statistikisht, 71% e Tokës është e mbuluar me ujë.
Fatkeqësisht, ne nuk mund ta përdorim pjesën më të madhe të tij si ujë të pijshëm. Mbi 97% e ujit të Tokës është ujë i kripur në oqeane dhe dete. 2% është i ngrirë në akullnaja. Kjo lë më pak se 1% të ujit të Tokës për të pirë të gjithë. Ndërsa popullsia e Tokës rritet dhe shumë vende po zhvillohen më tej, uji i ëmbël po bëhet gjithnjë e më i kufizuar.
Sasia totale e kripës në ujë mund të ndikojë në shijen e ujit. Shija është jashtëzakonisht subjektive dhe e preferencës personale.
Oqeanet
97%
Uji i freskët
3%
52% Liqenet
28% Lagështia e Tokës
8% Uji që avullon
1% Lumenjtë
1% Uji në qëniet e gjalla
Ujë i ëmbël i aksesueshëm- 1%
Ujërat nëntokësorë – 29%
Akullnajat – 29%
Si matet kripshmëria
Kripshmëria lidhet me sasinë e kripës në ujë, ku kripa mund të jetë në forma të ndryshme (kripa e përdorur në ushqim është klorur natriumi).
Zakonisht uji mund të përmbajë dy ose më shumë nga kripërat e mëposhtme:
 • natirum
 • kalium
 • kalcium
 • magnezi
 • klori
 • sulfate
 • bikarbonate
 • karbonate
 • nitrate.
Shumica e metodave të matjes bazohen në matjet TDS ose EC:
 • Totali i lëndëve të ngurta të tretura (TDS) – matja e sasisë totale të lëndës së tretur, organike dhe inorganike, në tretësirë.
 • Përcjellshmëria elektrike (EC) – është aftësia e një substance ose tretësire për të përcjellë (transmetuar) një rrymë elektrike në një zonë të caktuar.
TDS mund t’ju ofrojë një tregues të mineralizimit bruto të ujit tuaj.
TDS shprehet kryesisht në miligramë për litër (mg/L) ose pjesë për milion (ppm).
Nivelet udhëzuese të TDS
Sipas përqendrimeve të TDS, cilësia e ujit të pijshëm mund të vlerësohet sipas tabelës së mëposhtme (në anën e djathtë).
TDS mg/L(ppm) TDS g/L (ppt) Rezultati
<600 mg/L
<0,6g/L
cilësi e mirë
600-900 mg/L
0,6g/L - 0,9g/L
cilësi e drejtë
900 - 1200 mg/L
0,9g/L-1,2g/L
cilësi e dobët
> 1200 mg/L
>1,2g/L
e papranueshme
Monitorimi i TDS-së tuaj është një mënyrë e mirë për t’u alarmuar për çdo ndryshim të pazakontë në furnizimin tuaj me ujë.
Matjet mund të kryhen drejtpërdrejt në akuiferë, burime ujore dhe puse, në varësi të thellësisë.
Instrumentet multiparametrikë HANNA mund t’ju ndihmojnë për matjen e nivelit të thellë me opsionet e gjatësisë së kabllove prej 4 m (standarde), 10 m, 20 m dhe 40 m.

HI98494

Matës Portativ për pH/EC/DO
me Bluetooth
Funksional dhe i saktë, ky matës është i aftë të testojë 12 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit duke përdorur pH, EC dhe sensorë optikë DO. Transferoni të dhënat në një pajisje inteligjente për rishikim ose ndarje me lidhjen e integruar Bluetooth dhe aplikacionin Hanna Lab. Pajisja është e papërshkueshme nga uji ( njehsori me vlerësim IP67, sonda me vlerësim IP68). Ka regjistrim automatik të intervalit deri në 45,000 mostra ose log-on-demand. HI98494 është perfekt për profesionistët e mjedisit dhe industrial.

HI98194

Matës
pH/ORP/EC/TDS/
Kripshmëria/DO/Presioni/
Temperatura
Multiparametrik Waterproof
HI98194 është një matës multiparametrik portativ i papërshkueshëm nga uji që monitoron deri në 12 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit, duke përfshirë 6 të matur dhe 6 të llogaritur. Sonda me shumë sensorë e bazuar në mikroprocesor lejon matjen e parametrave kryesorë duke përfshirë pH, ORP, përcjellshmërinë, oksigjenin e tretur dhe temperaturën. Sonda transmeton leximet në mënyrë dixhitale në njehsor, ku pikat e të dhënave mund të shfaqen dhe regjistrohen. HI98194 furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm dhe paketohet në një kuti mbajtëse të qëndrueshme.

HI9829

Matës
multiparametrik pH/ISE/EC/DO/
Matës Turbullire Waterproof
me opsionin GPS
HI9829 është një matës multiparametrik portativ i papërshkueshëm nga uji që monitoron deri në 14 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit. Sonda me shumë sensorë e bazuar në mikroprocesor lejon matjen e parametrave kryesorë duke përfshirë pH, ORP, përcjellshmërinë, oksigjenin e tretur, turbullirën, amoniumin, klorurin, nitratin dhe temperaturën. Sonda transmeton leximet në mënyrë dixhitale me opsione për regjistrimin e të dhënave ndërsa shkëputet nga njehsori. Një GPS opsional ofron gjurmimin e vendndodhjes së matjeve. Sistemi i plotë është i thjeshtë për t’u konfiguruar dhe i lehtë për t’u përdorur. HI9829 është shumë i personalizueshëm dhe furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm, të paketuar në një kuti mbajtëse të qëndrueshme.
Dy sonda për të zgjedhur (Basic ose Logging)
HI7609829 (bazë) dhe HI7629829 (logimi) janë sonda me shumë parametra për përdorim me njehsorin portativ HI9829. Është një opsion për të zgjedhur se cila sondë do të furnizohet me HI9829. Si parazgjedhje, HI9829 dhe sonda përkatëse do të furnizohen me sensorë pH/ORP, përcjellshmëri dhe oksigjen i tretur. Secila sondë mund të përmirësohet për të matur turbullirën me një sensor turbullimi/përcjellshmërie.

HI99300

Matës Portativ Low Range
EC/TDS
HI99300 është një matës portativ për EC/TDS dhe temperaturën i vlerësuar sipas kushteve IP67. Furnizohet me një sondë përcjellshmërie me dy unaza për të lejuar matjen e EC low range nga 0 në 3999 µS/cm dhe matje TDS nga 0 deri në 2000 ppm. Të gjitha leximet rregullohen me kompensimin automatik të temperaturës (ATC) dhe përdoruesit janë në gjendje të rregullojnë koeficientin e korrigjimit të temperaturës dhe faktorin TDS për matje të kompensuara me saktësi.
 • Kalibrimi automatik me një pikë
 • Faktori TDS i rregullueshëm
 • Kompensimi automatik i temperaturës
Mund të kontrolloni ujin në shtëpi me
një testues të thjeshtë:

HI98301

DiST 1 Waterproof
Testues TDS me
Intervalin 0-2000 ppm

HI98311

DiST® 5 EC/TDS/
Testimi i Temperaturës
(0-3999 µS/cm)

Low range EC: 0 në 3999 uS/cm,
TDS: 0 në 2000 ppm (mg/L)

Autori:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja