Monitorim i automatizuar për trajtimin e rrjedhjeve dhe ujërave të zeza

Category: Industria | Tags:

Monitorimi i rrjedhjeve të ujit është një proces kritik që ndihmon në mbrojtjen e burimeve tona ujore dhe jetës ujore.

Monitorimi i niveleve të pH, EC, DO, në ujërat e zeza dhe sipërfaqësore, është thelbësor për t'u siguruar që uji është i pastër nga ndotës të dëmshëm dhe i sigurt për përdorim.

Përdorimi i kontrolluesve të pH/EC/ORP/DO ka revolucionarizuar mënyrën se si monitorojmë cilësinë e ujit duke ofruar matje të sakta dhe të besueshme në kohë reale.

1. Hyrje në monitorimin e rrjedhjeve të ujit

Monitorimi i rrjedhjeve të ujit është procesi i testimit të rregullt të cilësisë së ujërave të zeza që shkarkohen nga një strukturë për të siguruar që ato përmbushin standardet rregullatore dhe nuk dëmtojnë mjedisin. Ky monitorim është thelbësor për të parandaluar ndotjen e burimeve ujore dhe për të mbrojtur jetën ujore.

Një nga komponentët kryesorë të monitorimit të rrjedhës së ujit është matja e pH, përcjellshmërisë elektrike (EC) dhe oksigjenit të tretur (DO).

Parametrat më të rëndësishëm në monitorimin e ujërave të zeza përfshijnë pH, EC, D.O., kërkesën biokimike për oksigjen (BOD), kërkesën kimike për oksigjen (COD) dhe turbullirën.
Këta parametra janë thelbësorë për të siguruar cilësinë e ujit që del nga impiantet e trajtimit, pasi shkarkimi në ujërat sipërfaqësore mund të ketë ndikime të rëndësishme në shëndetin publik dhe qëndrueshmërinë mjedisore.

Nivelet e pH përcaktojnë aciditetin ose alkalinitetin e ujit dhe mund të ndikojnë në efektivitetin e proceseve të trajtimit.

Neutralizimi i pH për efluentët e ujërave të zeza:

Automatizim me kontrolluesin universal të procesit HI510

BOD (kërkesa biokimike për oksigjen) mat sasinë e lëndës organike në ujërat e zeza që mund të dekompozohen nga mikroorganizmat, gjë që është thelbësore për të kuptuar se sa oksigjen nevojitet për proceset e trajtimit.

COD (kërkesa kimike për oksigjen) mat lëndën organike të biodegradueshme dhe jo të biodegradueshme, duke ofruar një pasqyrë të efikasitetit të metodave specifike të trajtimit.

Metodë e Shpejtë për Përcaktimin e COD në Ujërat e Zeza Industriale

2. Kuptimi i Rëndësisë së pH, ORP, EC dhe DO

Çfarë është pH dhe pse është i rëndësishëm?

pH është një masë e aciditetit ose bazicitetit të një solucioni, që varion nga 0 në 14.
Në monitorimin e efluentëve të ujit, pH është i rëndësishëm sepse ndikon në tretshmërinë e ndotësve dhe aktivitetin biologjik të mikroorganizmave.
Gama ideale e pH për shkarkimin e rrjedhës së ujit është midis 6 dhe 9.

Një çekuilibër i pH mund të ketë pasoja të rënda në mjedis dhe shëndetin e njeriut.
Një pH acid mund të shkaktojë korrozion në tuba, pompa dhe pajisje të tjera. Mund të dëmtojë gjithashtu jetën ujore dhe bimësinë. Një pH i lartë mund të shkaktojë depozitimin dhe grumbullimin e komponimeve në sipërfaqe, gjë që mund të zvogëlojë efikasitetin dhe të dëmtojë pajisjet.

Kuptimi i EC dhe rëndësia e tij në monitorimin e rrjedhjeve të ujit

EC mat aftësinë e ujit për të përcjellë energjinë elektrike, e cila lidhet drejtpërdrejt me përqendrimin e joneve të tretura si kripërat dhe mineralet (TDS).

Nivelet e larta të lëndëve të ngurta të tretura mund të jenë të dëmshme për jetën ujore dhe mund të shkaktojnë depozitime në tuba dhe pajisje.

Roli i oksigjenit të tretur (DO) në cilësinë e ujit

DO është një masë e sasisë së oksigjenit të tretur në ujë, e cila është thelbësore për të mbijetuar organizmat ujorë. Nivelet e ulëta të DO mund të tregojnë praninë e ndotësve ose lëndëve organike që konsumojnë oksigjen.

Monitorimi i DO është thelbësor për të ruajtur ekosistemet ujore të shëndetshme dhe për të parandaluar vrasjen e peshqve.

Pse ORP është një matës i cilësisë së ujit?

Potenciali Oksidim-Reduktim (ORP) është një matës i rëndësishëm i cilësisë së ujit, veçanërisht në ujin e rrjedhshëm. ORP përfaqëson kapacitetin e një tretësire për të pranuar ose dhuruar elektrone, të cilat mund të përdoren si një tregues i pranisë dhe përqendrimit të kimikateve të ndryshme në ujë. Në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, matjet ORP zakonisht përdoren për të monitoruar proceset e dezinfektimit, si p.sh. kur klori i shtohet ujit të rrjedhës. Vlerat e larta të ORP tregojnë se ka mjaft klor të pranishëm për të vrarë në mënyrë efektive mikrobet dhe patogjenët e dëmshëm në ujë.

Megjithatë, nivelet shumë të larta të ORP gjithashtu mund të shkaktojnë dëme në pajisje dhe të çojnë në kosto të rritura për shkak të përdorimit të tepërt të klorit.

Prandaj, matja dhe menaxhimi i rregullt i niveleve të ORP janë të nevojshme për trajtimin efektiv të ujit të rrjedhshëm, duke siguruar shkarkimin e sigurt në mjedis dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

3. Roli i kontrolluesve në monitorimin e rrjedhjeve të ujit

Çfarë është një kontrollues procesi?

Një kontrollues procesi është një pajisje që monitoron vazhdimisht nivelet e pH, ORP, EC dhe/ose DO në ujë dhe rregullon dozimin kimik ose sistemet e ajrimit në përputhje me rrethanat për të ruajtur cilësinë optimale të ujit. Këta kontrollues përdoren në impiantet e trajtimit të ujit, objektet industriale dhe vende të tjera ku rrjedhjet e ujit duhet të monitorohen nga afër për të përmbushur rregulloret mjedisore.

Përfitimet e përdorimit të kontrolluesve në monitorimin e rrjedhjeve të ujit

Përdorimi i kontrolluesve të procesit në monitorimin e rrjedhjeve të ujit ofron disa përfitime, duke përfshirë përmirësimin e efikasitetit, rritjen e saktësisë dhe reduktimin e konsumit kimik dhe të energjisë. Këta kontrollues lejojnë gjithashtu rregullime në kohë reale të parametrave të cilësisë së ujit, duke rezultuar në kontroll më të mirë mbi cilësinë e rrjedhës dhe duke parandaluar shkarkimin e tepërt të ndotësve.

4. Llojet e ndryshme të kontrolluesve të ujit dhe tiparet e tyre

Kontrollorët e ndezjes/fikjes

Kontrollorët e ndezjes/fikjes janë lloji më bazë i kontrolluesve, të cilët ndezin një pompë ose valvul për të shtuar ose hequr kimikate kur cilësia e ujit bie jashtë kufijve të dëshiruar. Këta kontrollues janë më të lirë se llojet e tjerë, por mund të jenë më pak të saktë dhe mund të rezultojnë në mbidozim ose nëndozë.

Kontrolluesit proporcionalë

Kontrolluesit proporcionalë rregullojnë shpejtësinë e dozimit bazuar në devijimin e parametrit të matur nga pika e caktuar e dëshiruar. Këta kontrollues janë më të saktë se kontrolluesit e ndezjes/fikjes dhe kërkojnë më pak mirëmbajtje, duke rezultuar në kursime të kostos me kalimin e kohës.

Kontrolluesit PID

Kontrolluesit PID (Proportional Integral Derivative) përdorin një algoritëm më kompleks për të rregulluar shkallën e dozimit bazuar në matjet e kaluara dhe të tanishme në parametrat e cilësisë së ujit. Këta kontrollues janë më të saktët dhe mund të ofrojnë kontroll të saktë mbi cilësinë e ujit, por gjithashtu priren të jenë më të shtrenjtë.

Kur zgjidhni një kontrollues, është e rëndësishme të merren parasysh faktorë të tillë si saktësia, besueshmëria, kërkesat e mirëmbajtjes dhe kostoja.

Lloji i kontrolluesit të zgjedhur do të varet nga nevojat specifike të objektit dhe shkalla e kontrollit të kërkuar mbi parametrat e cilësisë së ujit.

HI510 • HI520

Kontrollorët e procesit universal me një kanal dhe me dy kanale

HI510 dhe HI520 janë kontrollues të avancuar të procesit që mund të konfigurohen për aplikacione që kërkojnë monitorim dhe/ose kontroll të katër parametrave kryesorë të analizës së ujit: pH, ORP, Përcjellshmëria dhe Oksigjeni i Tretur.

Këta kontrollorë kanë një hyrje(et) e sondës dixhitale që zbulon dhe përditëson automatikisht kontrolluesin me parametrin që ai mat.

HI520 është kontrolluesi i parë i procesit me hyrje të dyfishtë i Hanna-s që pranon pothuajse çdo kombinim të sondave të përputhshme. I krijuar për t’u përshtatur me kërkesat unike të kontrollit të procesit, përdoruesit kanë mundësinë të aktivizojnë ose çaktivizojnë çdo kanal në mënyrë të pavarur.

Për më tepër, HI520 prezanton një kontroll industrial të përmirësuar duke operuar një sistem të qarkut të kontrollit, ku përdoruesit kanë mundësinë të ekzekutojnë kontrollin e kanalit ose në mënyrë të pavarur ose të konfigurojnë që të aktivizohet në mënyrë sekuenciale me arritjen e pikës së caktuar të kanalit tjetër (1, 2 ose të dyja).

Pajisja operon me një kanal me funksione të integruara matematikore. Ky funksion nevojitet kur kontrolluesi punon si një analizues për monitorimin e niveleve të parametrave të lartë/të ulët midis dy hyrjeve identike me konfigurime identike matëse.

Këta kontrollues Universal të procesit ofrojnë opsione të montimit në mur, tuba dhe panele dhe paraqesin një ekran të madh me matrica pikash me ndriçim të madh për shikim të lehtë dhe ofrojnë një ndërfaqe intuitive për opsionet e konfigurimit.

montim në mur

tub

panel

Kontrolluesit përdorin LED me shumë ngjyra për shikimin e lehtë të statusit të instrumentit duke përfshirë aktivizimin e stafetës, në modalitetin e alarmit ose në gjendjen e mbajtjes. Të gjitha operacionet e programimit kryhen nëpërmjet tastierës prej gome të vullkanizuar të profilit të ulët ose me një lidhje RS485 me një kompjuter mbikëqyrës në përputhje me Modbus.

Mbyllje e papërshkueshme nga uji IP65 (NEMA 4X).

LCD i madh me dritë prapa

Treguesit e statusit LED me shumë ngjyra

Alarmi i dëgjueshëm

Tastiera prekëse prej gome

Montim universal

⇒ Sonda dixhitale universale Hanna pH, ORP, EC, DO, opDO

Rritni efikasitetin tuaj të testimit të ujit me kontrolluesin tonë të ri të procesit universal me dy kanale HI520

Digital Inputs

 • Dy hyrje dixhitale për funksionet e ndezjes, pastrimit dhe mbajtjes në distancë

Analog Outputs

 • Deri në 4 dalje analoge dhe 5 rele të përdorura për kontroll dhe për dërgimin e një sinjali te regjistruesit e të dhënave, PLC, SCADA dhe sisteme të tjera monitorimi në distancë
 • 0-20 mA ose 4-20 mA
 • I shkallëzuar në zgjedhjen e vlerave për një diapazon të caktuar
 • Mund të përdoret për kontrollin e pompave dhe valvulave
 • Në gjendje alarmi mund të nxjerrë një sinjal 22 mA në sistemin e monitorimit 

Komunikimi Dixhital

 • Njësia në përputhje me Modbus mund të integrohet brenda një rrjeti të bazuar në Modbus dhe të lidhet me pajisje të tjera elektronike industriale.
  Detyrat e mëposhtme mund të kryhen nga distanca:
  • Monitorimi, duke përdorur LCD virtual (i kufizuar në një telekomandë të vetme në të gjithë rrjetin)
  • Konfigurimi
  • Ngarkimi i skedarit të konfigurimit në kontrollues
 • Dalje dixhitale RS485 për lidhjen me PC dhe pajisje të tjera

Reletë

 • Deri në 5 rele elektromekanike kontrolli dhe 1 alarmi
 • Siguresa 5A të zëvendësueshme për të mbrojtur të gjitha reletë
 • Blloqe terminale të nxjerrshme për instalime elektrike të lehta
 • Opsionet e stafetës përfshijnë hedhje me dy shtylla me një shtyllë (SPDT) dhe hedhje me një shtyllë të vetme (SPST)
 • Reletë e kontrollit mund të programohen për:
  • On/Off,
  • Proporcionale,
  • Kontrolli PID
  • Pastrimi
  • Funksioni Hold
 • Rele alarmi e konfigurueshme
 • Blloqet e terminalit të releve dhe shtigjet e telave të tyre janë të ndara nga seksioni i tensionit të ulët për siguri shtesë

Sonda inteligjente industriale të përputhshme me kontrollorët e procesit universal HI510 - HI520

pH dhe Temperatura

Seritë HI1006-18 dhe HI1016-18, të projektuara për mjedise të procesit me përcjellshmëri të ulët ose temperaturë të ulët

ORP dhe Temperaturë

Këto sonda industriale ”të zgjuara” ORP përdoren për matjen e raportit të specieve të oksiduara me ato të reduktuara në proces.

HI510 i Hanna Instruments mund të monitorojnë dhe kontrollojnë kimikatet e dezinfektimit ose të ndjekin dhe kontrollojnë një reaksion kritik oksidimi ose reduktimi.

Seritë e sensorëve prej platini HI2004-18 dhe HI2014-18, të krijuara për të ofruar përgjigjen më të mirë në një gamë të gjerë aplikimesh

Përcjellshmëria dhe temperatura

E rekomanduar për aplikime me ujë të pastër dhe jo korroziv, seria HI7630-28 mund të kalibrohet duke përdorur një standard me një vlerë afër vlerës së matjes.

Seria HI7630-48 siguron një matje jashtëzakonisht të qendrueshme në një gamë të gjerë matëse dhe nuk kërkon kalibrim të shpeshtë.

Sondat mund të instalohen direkt në linjë, të zhytura në një rezervuar ose qelizë rrjedhëse. Sondat e përcjellshmërisë janë të përshtatshme për matjen e vazhdueshme të përcjellshmërisë dhe parametrave shoqërues të kërkuar në aplikime të tilla si trajtimi i ujit, uji i pijshëm, kondensata e ujit ushqimor ose aplikime të tjera të ujit të pastër.

Oksigjeni i tretur galvanik

Seritë HI7640-18 janë sonda oksigjeni të stilit galvanik të dizajnuara për përdorim me kontrolluesin universal të procesit Hanna Instruments HI510.

Sonda është e përshtatshme për matjen e vazhdueshme të oksigjenit të tretur në ujë.

Një sensor integral i temperaturës mat temperaturën e ujit dhe rregullon sinjalin e sondës në intervalin e caktuar të temperaturës.

Rezultati është përqendrimi i oksigjenit të tretur (DO) ose matje si përqindje e ngopur.

E përshtatshme për aplikime kontrolli në trajtimin e ujërave të zeza komunale dhe industriale, sonda mund të instalohet direkt në linjë, e zhytur në një rezervuar ose në një instalim qelizash rrjedhëse.

Oksigjeni i tretur optik

Seritë HI7640-58 janë sonda optike të oksigjenit të tretur me HI764113-1 DO Smart Caps për matjet e oksigjenit të tretur.

Kur çiftohet me kontrolluesin, sistemi siguron matje të sakta DO të kompensuara automatikisht për presionin barometrik, kripshmërinë (vendosje manuale) dhe temperaturën.

E përshtatshme për kontrollin në trajtimin e ujërave të zeza komunale dhe industriale, ku optimizimi i transferimit të oksigjenit është një element kyç, sonda mund të instalohet direkt në linjë, e zhytur në një rezervuar ose në një instalim qelizash rrjedhëse.

 • Smart Cap i kalibruar nga fabrika
 • Mirëmbajtje e ulët (pa rimbushje elektrolite ose zëvendësim të membranës)
 • Besueshmëria në matje pavarësisht nga shpejtësia e rrjedhës
 • Koha e reduktuar e përgjigjes
 • Lexime të qëndrueshme edhe kur përqendrimi i oksigjenit është i ulët

Sondat mund të instalohen direkt në rezervuar me mbajtës të elektrodave të projektuara posaçërisht për to

HI60501

Mbajtësit e elektrodave të zhytjes

HI60501 është një mbajtëse elektrode për instalimin e zhytjes për rezervuarët, enët, banjat dhe kanalet e hapura. Kjo elektrodë është bërë nga PVC e fortë dhe mund t’i rezistojë shumicës së kimikateve.

5. Instalimi dhe mirëmbajtja e kontrolluesve të procesit

Kontrolluesit pH/EC/ORP/DO janë të dobishëm për monitorimin e rrjedhës së ujit, por është e domosdoshme të sigurohet instalimi dhe mirëmbajtja e tyre e duhur për të siguruar matje të sakta.

Teknikat e duhura të instalimit për të siguruar matje të sakta

Procesi i instalimit për kontrolluesit pH/EC/ORP/DO duhet të kryhet nga një teknik profesionist dhe me përvojë. Ata duhet të sigurojnë që sondat e sensorëve të vendosen në pozicione të përshtatshme dhe të sigurohen saktë për të shmangur çdo dëmtim të mundshëm. Për më tepër, është thelbësore të siguroheni se sensorët e pH, ORP, EC dhe DO janë kalibruar saktë përpara se të filloni procesin e monitorimit.

Këshilla për mirëmbajtjen e kontrolluesve pH/EC/ORP/DO

Kontrolluesit pH/EC/ORP/DO kërkojnë mirëmbajtjen e duhur për të funksionuar siç duhet. Një nga aspektet thelbësore të mirëmbajtjes së këtyre kontrolluesve është pastrimi i sondave të sensorëve. Depozitimet nga ujërat e zeza mund të grumbullohen në sensorë dhe të ndikojnë në saktësinë e tyre. Për më tepër, kalibrimi periodik i kontrolluesve mund të ndihmojë në ruajtjen e saktësisë së tyre. Këta kontrollues janë pajisje elektronike, kështu që është thelbësore të siguroheni që ato të mbrohen nga ndërhyrja elektrike dhe mbitensionet e energjisë për të shmangur çdo dëmtim.

6. Përfitimet e monitorimit të rrjedhjeve të ujit për mjedisin

Monitorimi i rrjedhës së ujit duke përdorur kontrolluesit pH/EC/ORP/DO është i dobishëm për mjedisin në disa mënyra.

Mbrojtja e burimeve të ujit dhe jetës ujore

Monitorimi i rrjedhës së ujit ndihmon në sigurimin që shkarkimi i ujërave të zeza nga impiantet e trajtimit përmbush standardet rregullatore dhe nuk dëmton ekosistemin ujor. Kontrolluesit pH/EC/ORP/DO monitorojnë nivelet e pH, EC, ORP dhe DO për të parandaluar ndotjen e burimeve natyrore të ujit.

Reduktimi i ndotjes dhe ndikimi i saj në mjedis

Monitorimi i rrjedhës së ujit ndihmon në mbajtjen e rrugëve ujore të pastra duke reduktuar ndotjen nga shkarkimi i ujërave të zeza. Duke monitoruar me kujdes rrjedhjet, agjencitë rregullatore qeveritare mund t’i detyrojnë industritë përgjegjëse të zbatojnë rregulloret.

Parandalimi i eutrofikimit të ujërave të zeza i referohet masave të marra për të reduktuar ose parandaluar ndikimet negative të ngarkimit të tepërt të lëndëve ushqyese në trupat ujorë për shkak të shkarkimit të ujërave të zeza.

Lëndët e tepërta ushqyese nga ujërat e zeza të trajtuara ose të patrajtuara mund të shkaktojnë rritjen dhe përhapjen e algave dhe organizmave të tjerë, duke çuar në një ulje të niveleve të oksigjenit në trupat ujorë, gjë që rezulton në vrasjen e peshqve dhe shkatërrimin e habitateve ujore. Dështimi për të parandaluar një ndotje të tillë mund të çojë në kosto të mëdha në dëmtimin e mjedisit dhe rreziqet e shëndetit publik.

Për të parandaluar këto dëmtime, përdoren teknologji të ndryshme për trajtimin efektiv të mbetjeve përpara shkarkimit në mjediset ujore, ndërsa parametrat e cilësisë së ujit monitorohen gjithashtu në mënyrë rutinore nga agjencitë rregullatore.

Kornizat efektive të politikave si standardet e duhura të shkarkimit të efluenteve vendosen me zbatim të rreptë për respektim të rreptë nga industritë që gjenerojnë ujëra të zeza përpara se t’i shkarkojnë ato në ujërat sipërfaqësore.

Efektet eutrofikuese në kultivimin e peshkut në mbarë botën

7. Konkluzione

E ardhmja e pajisjeve monitoruese është premtuese, me fokus në rritje në uljen e ndotjes së ujit dhe përmirësimin e cilësisë së ujit. Përdorimi i kontrolluesve të procesit do të vazhdojë të rritet dhe zhvillimet e ardhshme do të lejojnë monitorim më efikas dhe më të saktë, duke ndihmuar përfundimisht në mbrojtjen e mjedisit tonë.

Si përfundim, monitorimi i rrjedhjeve të ujit është bërë një praktikë thelbësore për monitorimin e ujërave të zeza dhe sipërfaqësore.

Përfitimet e përdorimit të kontrolluesve janë të shumta, duke përfshirë monitorimin në kohë reale, matjet e sakta dhe reduktimin e rrezikut mjedisor.

Duke zbatuar teknikat e duhura të instalimit dhe mirëmbajtjes, ne mund të sigurojmë jetëgjatësinë dhe efikasitetin e pajisjeve.

Ndërsa teknologjia vazhdon të evoluojë, ne mund të presim që të shfaqen sisteme edhe më të avancuara, duke çuar në monitorim edhe më të plotë të rrjedhës së ujit.

Keni pyetje?

Kontaktoni një specialist teknik Hanna në info@hannainstruments.al ose duke përdorur format tonë të kontaktit.

AUTORI: Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja

Regjistrohu në buletinin tonë